จังหวัดภูเก็ต จัดพิธีถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2562

14 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 128

จังหวัดภูเก็ต จัดพิธีถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2562

          วันนี้ (14 พ.ย. 62) ที่ห้องประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนางสาวอัจฉริยา จันทรวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการ ภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วม

          นางสาวอัจฉริยา จันทรวงศ์ กล่าวว่า ด้วยในวันนี้ถือเป็นวันครบรอบปีที่ 64 นับจากวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2498 ซึ่งเป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสที่จะคิดต้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศจนเกิดเป็นโครงการฝนหลวงสืบมาจนถึงปัจจุบัน กอปรกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2545 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง" และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เพื่อจารึกไว้เป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย และเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยที่จะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งฝนหลวง

          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดพิธีถวายสักการะ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น หาที่สุดมิได้แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ขึ้นในวันนี้ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

          นอกจากนี้ ยังได้ทำการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านนิทรรศการเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับรู้ และซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ได้ทรงทุ่มแทพระวรกาย เพื่อสร้างคุณประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ต่อประชาชนในโครงการฝนหลวง#จังหวัดภูเก็ต #พิธีถวายราชสักการะ #น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ #วันพระบิดาแห่งฝนหลวง #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดัชนี สัจจะบุญทวี

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต