ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เน้นย้ำให้ทุก อปท เร่งประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติการเผาทุกชนิดช่วงฤดูแล้งนี้

14 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 181

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เน้นย้ำให้ทุก อปท เร่งประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติการเผาทุกชนิดช่วงฤดูแล้งนี้


        นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ทแอนสปา ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีนายอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 18 อำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 300 คน เข้าร่วมสัมมนาฯ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชน รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณาการพัฒนาจังหวัดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ นอกจากจะนำเอาแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมาขับเคลื่อนโดยหน่วนงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องบูรณาการทำงานร่วมกับพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสนองตอบได้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฃ

        นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ยังได้กล่าวเน้นย้ำในที่สัมมนาครั้งนี้ว่า ทางจังหวัดเชียงรายได้มีการขอความร่วมมือลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร วัชพืชทุกชนิดและขยะมูลฝอยเพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อลมหายใจของชาวเชียงราย ตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ และสั่งการให้ทุก อปท.เร่งดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้รับรู้ทั่วถึงกัน โดยเฉพาะช่วงฤดูกาลนี้จะมีเรื่องของหมกควันและไฟป่าซึ่งเกิดขึ้นทุกปี ฝนฟ้าไม่ตกไม่ได้ช่วยชะล้างฝุ่นละอองเหล่านี้ ยังไงก็แล้วแต่ปีนี้เราจะเป็นเหมือนเดิมหรือไม่ แนวทางก็คือครั้งนี้เราพยายามจะลดการเผาฉะนั้นขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ไม่ควรที่จะเผา ควรที่จะฝังกลบเพื่อไม่ให้เกิดภาวะหมอกควันที่สะสม จึงได้มีการออกประกาศทั่วจังหวัดเชียงรายว่า เราจะรณรงค์จะไม่เผากันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อไม่ให้มีการสะสมเกิดขึ้นแล้วมานั่งแก้ปัญหาทีหลังอาจจะทำให้หมอกควันปกคลุมเต็มบ้านเต็มเมืองเหมือนเช่นทุกปี เช่น ผลกระทบต่อพวกเราเองที่อยู่ในพื้นที่ ผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในจังหวัดเชียงรายมาชมความสวยงามทางธรรมชาติ ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะกระทบต่อวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนเอง ซึ่งในวันนี้เชื้อเพลิงที่มีอยู่ทั่วไปถ้าร่วมมือกันไม่เผา ไม่นำไฟไปจุดมันมันก็ไม่มรควันเกิดขึ้น ภาวะหมอกควันฝุ่นละอองก็จะไม่เกิดขึ้นนี้เป็นหลักการขั้นพื้นฐานโดยที่เราจะต้องมาช่วยกันรรงค์เต็มบ้านเต็มเมือง ขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมกันโดยให้ทางท้องถิ่น ร้านค้า สถานที่ประกอบการต่างๆ ขอให้ติดป้ายเพื่อจะให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองฟ้าใสไร้หมอกควันในที่สุด 


#ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย #ยุติการเผา #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายกังวาล ปริมา

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย