สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล เปิดชำระภาษีรถนอกเวลาราชการวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน เดือนพฤศจิกายน 2562 เปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562

14 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 246

        วันนี้ (14 พ.ย.62) นางสาวมลฑา จันทร์หุน นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล เปิดให้บริการรับชำระภาษีรถนอกเวลาราชการทุกวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ตลอดปี 2562 เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษีที่ค้างชำระ โดยให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2562 กำหนดเปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการนอกเวลาราชการในห้วงเวลาอื่นๆ ด้วย คือ ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 08.30 -18.00 น. และช่วงพักกลางวันของทุกวันทำการ (วันจันทร์-ศุกร์) ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. 

        จึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะต่ออายุภาษีรถประจำปี และชำระภาษีรถค้างชำระขอรับบริการพร้อมเอกสารประกอบคำขอ ดังนี้ สมุดคู่มือการจดทะเบียนรถ (ถ้ามี)  หลักฐานประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ซึ่งกรมธรรม์มีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน ใบรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ตรอ.) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก กรณีรถที่มีอายุการใช้งานดังนี้ รถยนต์ส่วนบุคคลที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี หรือค้างชำระภาษีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี หรือค้างชำระภาษีประจำปีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล โทรศัพท์ 0 7471 1885 ในวันและเวลาราชการ
#สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล #เปิดชำระภาษีรถนอกเวลาราชการ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อนุชา หมัดอาด้ำ

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.สตูล