คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดขอนแก่น

14 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 339

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดขอนแก่น 


ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของนายนวัธ เตาะเจริญสุข ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย สิ้นสุดลงตามมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(6) นับแต่วันที่ศาลรัฐธรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสองคือ วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ทำให้มีตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มาจากการเลือกตั้ง แบบแบ่งขตเลือกตั้งว่างลง และคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้น แทนตำแหน่งที่ว่างภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงตามรัฐธรมนูญ มาตรา 105 วรรคหนึ่ง(1) ประกอบมาตรา 102 โดยให้ถือว่า วันที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงคือ วันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย โดยชอบตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรมนูญว่าด้วยวิธีกิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 76 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้คำวินิจฉัยของศาลมีผลในวันอ่านคือ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นั้น

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศพร้อมจัดการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 7 จังหวัดขอนแก่น โดยจะกำหนดวันเลือกตั้งภายใน 5 วัน หลังประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง จากนั้นจะกำหนดวันรับสมัคร ผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง ซึ่งพรรคที่จะส่งผู้สมัคร ต้องมีสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในจังหวัดขอนแก่น

ส่วนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ให้คำนวณจากที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน 1,500,000 บาท ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้งและการหาเสียงเลือกตั้ง ให้กระทำได้ตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 68 (2)


 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ ประดับศิลป์ / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย