ข้าราชการและประชาชนชาวลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 9 เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง”

14 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 163

ข้าราชการและประชาชนชาวลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 9 เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง”


        นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการจากสังกัดหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนนิสิต นักเรียน นักศึกษาและประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ร่วมถวายราชสดุดีประกาศพระเกียรติคุณ เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" โดยได้มีการประกอบพิธีขึ้น ที่อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง เพื่อน้อมเกล้าฯ รวมใจเหล่าพสกนิกรชาวลำปางถวายความจงรักภักดี ร่วมน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงพระเมตตาก่อให้เกิดโครงการในพระราชดำริฝนหลวงขึ้น

        โครงการฝนหลวง เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยพระองค์ได้ทรงดำริให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยหากรรมวิธีทำฝนเทียม เพื่อให้เป็นองค์ประกอบร่วมในระบบการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาด้านการเกษตร รวมทั้งเพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกร และประชาชนอันเนื่องมาจากภัยแล้ง พระองค์ได้ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการศึกษาค้นคว้าทดลอง จนประสบความสำเร็จเป็น "ฝนหลวง" กลายเป็นโครงการแห่งน้ำพระราชหฤทัยที่ได้เข้ามาบูรณาการร่วมกับการจัดการทรัพยากรน้ำผิวดินและทรัพยากรน้ำใต้ดิน ซึ่งได้นำพาประชาชนและประเทศชาติให้รอดพ้นจากวิกฤติภัยแล้งจนเป็นที่ยอมรับทั่วไปในสังคมโลก โดยได้ถวายสิทธิบัตรคุ้มครองทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้ทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง" พร้อมได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง"

        และเนื่องในโอกาสที่ "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง พสกนิกรชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ต่างซาบซึ้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงได้พร้อมใจร่วมกันประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายราชสดุดีประกาศก้องถึงพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในฐานะผู้ทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง" พร้อมกันนี้ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระปรีชาสามารถ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รู้ถึงความเป็นมาเกี่ยวกับ "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" โดยโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมกับประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่าที่ได้มาร่วมในงานพิธี ต่างได้ร่วมแสดงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจ ชื่นชมพระอัจฉริยภาพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นไพศาลหาที่สุดมิได้#ชาวลำปาง #พระบิดาแห่งฝนหลวง #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาญณรงค์ ปันเต

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง