จังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง

14 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 178

จังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง


        ที่ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยนายสัมฤทธิ์ สวามิภักคิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พันเอก รุศมนตรี จิระเสน รองผู้อำนวยการรักาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ประชุม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอในพื้นที่จังหวัดน่าน ทั้ง 15 อำเภอ ร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อม ในแนวทางการป้องกันและการแก้ปัญหาหมอกควัน และไฟป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณประจำปี 2563 ร่วมกับจังหวัดน่าน ในการติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน เพื่อหาแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าปี 2563 เพื่อร่วมบูรณาการการทำงาน และสร้างความเข้าใจ ให้กับประชาชน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตลอดทั้งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

        จังหวัดน่าน จัดทำแผนผชิญเหตุภัยจากไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดล็ก จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือ กับสถานการณ์ไฟป่หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดน่าน ที่จะเกิดขึ้น ในปี พ.ศ.2563 เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในพื้นที่จังหวัดน่าน ปี2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาเป็นปีที่ทุกคนให้ความสนใจและความสำคัญกับค่าฝุ่นละออง PM2.5 เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า โดยเน้นความร่วมมือของทุกภาคฝ่ายโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ การสร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้เห็นถึงผลกระทบที่ตามมา จากการเผาป่า พร้อมขอความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า และการรณรงค์ขอความร่วมมือจากประชาชนให้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนจะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น โดยช่วยแจ้งเบาะแส หากเกิดสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า และแจ้งยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครของแต่และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สถานการณ์ลดลงมากที่สุด ปัจจุบันในพื้นที่ จังหวัดน่าน ไม่พบจุดความร้อน และในพื้นที่ คุณภาพอากาศโดยทั่วไป อยู่ในระดับดี และมีคุณภาพดีมาก 

        พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาค 3 กล่าวว่า ปีนี้ถือเป็นนโยบายระดับชาติ เพราะนายกรัฐมนตรีให้ความสําคัญเป็นอันดับแรก เน้นความร่วมมือทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่และจิตอาสาเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป


#จังหวัดน่าน #หมอกควันและฝุ่นละออง #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมาน สุทำแปง

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน