จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์สร้างกลุ่มเกษตรกรแกนนำผลิตถ่านไอโอซาร์

14 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 299

จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์สร้างกลุ่มเกษตรกรแกนนำผลิตถ่านไอโอซาร์


        ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการปรับปรุงบำรุงดินด้วยถ่านชีวภาพร่วมกับสารชีวภัณฑ์ ในพื้นที่วนเกษตรไม้ผลจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม.ชึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ได้รับทุนการสนับสนุนจาดสภาวิจัยแห่งชาติ ในกระบวนการลดการใช้สารเคมีและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร โดยในเบื้องต้นได้คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ จำนวน 30 คนเข้าร่วมกิจกรรมในการโครงการฯ โดยเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 4 ชนิด ได้แก่ มะขาม ลองกอง ทุเรียนและเม็ดมะม่วงหิมมะพานต์ ชึ่งกลุ่มเกษตรกรแกนนำสามารถเรียนรู้หลักการพัฒนาเตาเผาถ่านชีวภาพโดยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเชิงพื้นที่เพาะปลูกและทดสอบประสิทธิภาพของถ่านชีวภาพ (biochar) ต่อการปรับปรุงบำรุงดินทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ด้วยการผลิตถ่านนำไปใช้ในสวนผลไม้เพิ่มมูลค่าและสร้างความตระหนักในการนำวัสดุเหลือทิ้งจากพื้นการเกษตรมาใช้ประโยชน์ ถ่านชีวภาพ (biochar) สามารถช่วยในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของดิน เพิ่มธาตุอาหารที่จำเป็นของพืชผล ทำให้ดินเกิดความชุ่มชื่น สามารถทนทานต่อภัยแล้งที่กำลังจะก้าวเข้ามา และที่สำคัญเกษตรกรสามารถลดปริมาณการใช้สารเคมีลงได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยเมื่อผ่านกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้ และสามารถขยายผลไปสู่กลุ่มเกษตรกรต่างๆแล้ว จังหวัดอุตรดิตถ์จะสามารถก้าวเข้าสู่เมืองที่ผลิตอาหารด้านการเกษตรที่ปลอดภัยต่อไป


#จังหวัดอุตรดิตถ์ #ถ่านไอโอซาร์ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประพันธ์  หงส์ยี่สิบเอ็ด

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์