อปท.6 แห่งในจังหวัดตรัง เข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

14 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 537

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่งในจังหวัดตรัง เข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

          นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายที่จะคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ เพื่อพิจารณามอบโล่รางวัล หรือเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 11 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุขด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านส่งเสริมการสร้างอาชีพ ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และด้านส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ นั้น

          จังหวัดตรัง ได้จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้เข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน 6 แห่ง คือ 1.เทศบาลเมืองกันตัง ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ , 2.เทศบาลตำบลนาตาล่วง ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , 3.องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 4.องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น , 5.องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 6.องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน#อปท.6 แห่งในจังหวัดตรัง #เข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง