จังหวัดแพร่ ร่วมรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1 - 12 ปี

14 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 618

จังหวัดแพร่ร่วมรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย 


        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ตามที่ประเทศไทยได้ทำข้อตกลงร่วมกันกับนานาชาติในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 63 ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อปี 2553 โดยได้กำหนดเป้าหมายให้อุบัติการณ์การเกิดโรคหัดไม่เกิน 1 รายต่อประชากรล้านคน และไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศ ภายในปี 2563 โดยประเทศไทยเริ่มดำเนินโครงการกำจัดโรคหัดตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ซึ่งในระยะแรกพบว่าอัตราป่วยด้วยโรคหัดลดลงเป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา ในปี 2559 เริ่มพบการระบาดของโรคต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2560 พบผู้ป่วยจำนวน 1,449 ราย ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าถึง 2 เท่า และในปี 2561 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 3,626 ราย และมีผู้เสียชีวิตจำนวน 23 ราย 

        สถานการณ์โรคหัดพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2562  มีรายงานโรคหัด จำนวน 869 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 15.30 ต่อประชากรแสนคน โดยพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ 530 ราย อัตราป่วย 32.01 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 48 รายอัตราป่วย 19.64 ต่อประชากรแสนคน โดยจังหวัดแพร่พบผู้ป่วยโรคหัดจำนวน 2 ราย คิดเป็น 0.44 ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดหรือได้รับไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ 

        นอกจากนี้ ยังพบการระบาดในกลุ่มเด็กวัยเรียนในบางพื้นที่ รวมทั้งพบการระบาดในกลุ่มวัยผู้ใหญ่อายุ 20-40 ปีที่อยู่รวมกันหมู่มาก เช่น เรือนจำ ค่ายทหาร โรงงาน สถานประกอบการและสถานบริการสาธารณสุข ทางองค์การอนามัยโลกได้จัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดใน 10 อันดับแรกของโลก

        กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดให้มีการรณรงค์ให้วัคซีนโรคหัดอย่างเข้มแข็งและเร่งด่วน ในปี 2562 - 2563 เพื่อปิดช่องว่างทางภูมิคุ้มกันในประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยหวังผลให้เด็กไทยและเด็กต่างชาติ อายุ 1 - 12 ปี ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด เพื่อการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค รวมถึงลดอุบัติการณ์การเกิดโรคหัดของประเทศไทยลง โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายในการกาจัดโรคหัดตามพันธสัญญานานาชาติได้

        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โดยนายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ เป็นประธานการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด ที่โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์ฯ ครั้งนี้ครอบคลุมทั้งเด็กไทยและเด็กต่างชาติ อายุ 1-12 ปี ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันไม่ครบตามเกณฑ์ทุกราย เพื่อเป็นการยกระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดในกลุ่มเสี่ยง ลดอุบัติการณ์และอัตราป่วยตาย รวมถึงการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคหัด 


#จังหวัดแพร่ #ป้องกันโรคหัด #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่