รัฐบาลเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร โดยนายกรัฐมนตรี มุ่งหวังให้เกษตรกรทั่วประเทศมีความมั่นคง

13 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 162

รัฐบาลเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร โดยนายกรัฐมนตรี มุ่งหวังให้เกษตรกรทั่วประเทศมีความมั่นคง


นางนฤมล ภิณโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ติดตามการแก้ปัญหาพี่น้องเกษตรกร เพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือเกษตรกรโดยเร็ว หลังหลายมาตรการได้ผ่านมติคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้รายงานว่าภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นี้ ธ.ก.ส. คาดว่าจะจ่ายเงินในส่วนของการประกันรายได้งวดแรกให้กับเกษตรกรได้ครบถ้วน ตามรายชื่อที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) แจ้ง โดยงวดที่ 2 และ3 กำหนดให้มีการจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 1-15 มกราคม 2563 และตั้งแต่ 1-15 มีนาคม 2563 ตั้งเป้าเกษตรกร 1.71 ล้านราย ภายในวงเงิน 2.34 หมื่นล้านบาท

สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั้น คาดว่าจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 9,400 ล้านบาท ในการจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวกว่า 349,000 ครัวเรือน ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562/2563 รอบที่ 1 โดยต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นอกจากนี้ที่ประชุมครม.ยังได้อนุมัติวงเงินรวม 9,671,582,800 บาท สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/2563 และเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ที่มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการการจัดทำประมาณการรายได้ การกำหนดและการชำระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ำตาลทราย อัตราผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเกิดความเป็นธรรมระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังเปิดเผยว่า ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดกาญจนบุรี นายกรัฐมนตรีย้ำให้รัฐมนตรีทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนปัญหาเกษตรกรทั้งผู้ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง ยางพาราและพืชเกษตรอื่นๆ เพราะรัฐบาลถือเป็นงานสำคัญเร่งด่วน โดยรัฐบาลได้นำเอานโยบายของทุกคนทุกพรรคมาบูรณาการ เพื่อกำหนดเป็นแผนงาน โครงการและงบประมาณ อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การวิธีผลิต ตลอดจนดูแลราคาที่เหมาะสมกับสภาพตลาด โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความมั่นคงในอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกร


 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรหมธิดา ทิพยานนท์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย