ส.ส.หยิบยก ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนหลายพื้นที่เข้าหารือ โดยเฉพาะปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ

13 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 64

ส.ส.หยิบยก ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนหลายพื้นที่เข้าหารือ โดยเฉพาะปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ 


การประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยก่อนเข้าสู่วาระเป็นการหารือปัญหาความเดือนร้อนประชาชนในหลายพื้นที่ โดยปัญหาที่สมาชิกหยิบยกหารือกันมากคือ ปัญหาแหล่งน้ำ ซึ่งมีทั้งปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ ปัญหาแหล่งน้ำไม่ได้รับการพัฒนาไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้ จึงเรียกร้องให้การประปาส่วนภูมิภาคจัดสรรงบประมาณเพื่อขุดลอกแหล่งน้ำ สร้างแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ปัญหาน้ำท่วมขังและเน่าเสียบางพื้นที่ จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง โดยเฉพาะกรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียท่วมขังออกจากพื้นที่โดยเร็วเพื่อไม่ให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย

อีกปัญหาที่สมาชิกหยิบยกหารือกันมากคือ ปัญหาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ชำรุดเสียหาย ปัญหาไฟส่องสว่างให้เพียงพอในเส้นทางคมนาคมหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรไปมา

 นอกจากนี้ ยังมีปัญหาอื่นที่สมาชิกนำเข้าหารือเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการแก้ไข เช่น ปัญหาขาดแคลนครูในพื้นที่ห่างไกล ปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่เขตเมือง ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนไม่ได้รับการพัฒนา จึงขอให้เร่งแก้ไขปรับปรุงเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ตาระเกตุ(เงินทูล) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย