สภาผู้แทนราษฎร มีมติเอกฉันท์รับหลักการร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ....

13 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 226

สภาผู้แทนราษฎร มีมติเอกฉันท์รับหลักการร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. .... 


การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ 417 เสียง รับหลักการ พร้อมตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับฯ จำนวน 39 คน กำหนดแปรญัตติ 7 วัน กำหนดกรอบเวลาพิจารณา 30 วัน ทั้งนี้ ร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าว ประกอบด้วยโครงสร้าง 4 ส่วน ได้แก่ บททั่วไป ได้มีการการนำมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์อิสระ พ.ศ. 2560 มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ ตามความในมาตรา 219 ของรัฐธรรมนูญ ปี 2560  หมวด 1 มาตรฐานทางจริยธรรม ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ จริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ จริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก จริยธรรมทั่วไป  หมวด2 จริยธรรมอันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ โดยเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหน้าที่และอำนาจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ ซึ่งได้กำหนดในมาตรา 219 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญ ปี 2560 เพื่อเปิดช่องทางให้สภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดจริยธรรมเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้  หมวด 3 การส่งเสริมและควบคุมให้เป็นไปตามจริยธรรม ประกอบด้วย คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร หน้าที่อำนาจ วิธีพิจารณา ระยะเวลาในการพิจารณา การลงมติและบทลงโทษ รวมทั้งการดำเนินการกรณีที่มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับอันเกี่ยวกับจริยธรรมอย่างร้ายแรงข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ตาระเกตุ(เงินทูล) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย