จังหวัดภูเก็ต ประชุมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พร้อมจัดทำคู่มือมาตรฐานปางช้างเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

13 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 194

จังหวัดภูเก็ต ประชุมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พร้อมจัดทำคู่มือมาตรฐานปางช้างเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

          วันนี้ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ประจำจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายมนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

          นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวปีละไม่ต่ำกว่า 13 ล้านคน จึงควรมีการตรวจสอบและดูแลความปลอดภัย สวัสดิภาพ สัตว์ ให้มีความเหมาะสมอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว

          ตลอดจนให้ความสำคัญในการติดตามเรื่องการร้องเรียนต่าง ๆ จากประชาชนที่ได้รับผลกระทบ หรือพบเห็นการทารุณสัตว์ รวมทั้งอาจมีการย้ายสัตว์บางชนิดไปอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งคนและสัตว์ ทั้งนี้ การเลี้ยงสัตว์ต้องคำนึงถึงพฤติกรรมสัตว์และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ให้อาหารที่เพียงพอตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557

          ด้าน นายมนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ฉบับนี้ มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของ หรือไม่มีเจ้าของ เพื่อไม่ให้สัตว์เหล่านั้นถูกกระทำการทารุณกรรม และยังกำหนดให้ผู้ซึ่งนำสัตว์มาเลี้ยงจะต้องจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสม

         อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังพบปัญหาสัตว์ถูกทารุณกรรม หรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ไม่เหมาะสมจนกลายเป็นปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ หรือเมื่อเกิดภัยพิบัติสัตว์เลี้ยงจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือให้พ้นจากอันตราย ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการดูแลจัดการสัตว์ ตามที่ได้รับแจ้งร้องเรียนมาดูแลและแจ้งให้เจ้าของมารับ ในส่วนของสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของนั้นได้ดำเนินการหาเจ้าของใหม่ อาทิ สุนัข แมว ช้าง โดยสัตว์ที่ป่วยและได้รับบาดเจ็บจะมีทีมแพทย์บำบัดโรคสัตว์เข้าไปดูแลรักษา และได้ส่งไปรักษาต่อที่จังหวัดกระบี่ โดยเฉพาะช้างซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองและมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ จึงได้จัดให้มีควาญช้างดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความปลอดภัยทั้งนักท่องเที่ยวและช้าง

          จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาร่างประกาศจังหวัดเรื่องกำหนดมาตรการในการควบคุมดูแลช้างจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 7 หมวด คือ การควบคุมการเคลื่อนย้ายช้างเข้า-ออก จังหวัดภูเก็ต การป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ การจัดสวัสดิภาพสัตว์ การป้องกันควบคุมโรคช้าง การเคลื่อนย้าย หรือนำช้างเข้ามาทดแทนช้างในโขลง การป้องกันความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว หรือประชาชนและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับช้าง พร้อมทั้งร่างแนวทางการดำเนินงานกรณีพบช้างเร่ร่อน โดยขณะนี้จังหวัดภูเก็ต มีผู้ประกอบปางช้าง 35 ราย มีช้าง 249 เชือก

          ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตได้แต่งตั้งคณะทำงานชุดปฏิบัติการ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาการทารุณกรรมและจัดการสวัสดิภาพสัตว์ โดยเป็นการบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ไม่เหมาะสม สามารถร้องเรียนได้ที่ Line Application DLD 4.0
#จังหวัดภูเก็ต #แก้ไขปัญหาการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ #จัดทำคู่มือมาตรฐานปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดัชนี สัจจะบุญทวี

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต