บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการรับแจ้งเหตุ และสอบข้อเท็จจริงเพื่อยุติการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ

13 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 233

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการรับแจ้งเหตุ และสอบข้อเท็จจริงเพื่อยุติการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ

          วันนี้ (13 พ.ย. 62) ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการรับแจ้งเหตุ และสอบข้อเท็จจริงเพื่อยุติการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กในธุรกิจท่องเที่ยว โดยมีนางสาวอัจฉรา สุระกุล หังหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต และผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วม

          นางสาวอัจฉรา สุระกุล กล่าวว่า บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (Ecpat) ได้ดำเนินการจัดโครงการ "การพัฒนาศักยภาพในการรับแจ้งเหตุ และสอบข้อเท็จจริงเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในธุรกิจท่องเที่ยว" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการรับแจ้งเหตุและสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้ประสบปัญหาเป็นเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายในการปกป้องคุ้มครองเด็ก จำนวน 35 คน ในระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562

          รูปแบบของการฝึกอบรม เป็นการบรรยายให้ความรู้และแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย เรื่องนโยบายและการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนภูเก็ตตามช่วงวัย หลักคิดสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน สถานการณ์เด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต การพัฒนาเด็กและเยาวชนตามช่วงวัย สถานการณ์เด็กในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงการเสวนาในหัวข้อเกี่ยวกับกฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก เครือข่ายให้ความช่วยเหลือและการเยียวยาเด็กที่ตกเป็นเหยื่อ โทษทางกฎหมายสำหรับเด็กที่เป็นผู้กระทำความผิดการสงเคราะห์และคุ้มครองเด็กที่ตกเป็นเหยื่อในการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ผลกระทบที่เด็กได้รับจากการตกเป็นเหยื่อ กระบวนการสังคมสงเคราะห์ในการปกป้อง การปรับวิธีคิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองฯ การให้คำแนะนำและบทบาทการช่วยเหลือ การแลกเปลี่ยนเรื่องเด็กชายในร้านอาหารเพื่อแยกประเภทความรุนแรง และเสนอผลกระทบของความรุนแรงแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องความรุนแรงในครอบครัว และผลกระทบเรื่องการสืบค้นข้อเท็จจริง ด้วยเครื่องมือ และวิธีการต่าง ๆ

          ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมทุกคนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประสบการณ์การทำงาน มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมเป็นอย่างดี สามารถนำเทคนิคและความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ ได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการรับแจ้งเหตุ และสอบข้อเท็จจริงเพื่อยุติการแสดงหาประโยชน์ทางเพศ#บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต #โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการรับแจ้งเหตุฯ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดัชนี สัจจะบุญทวี

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต