พาณิชย์ ชี้แจงข้อเรียกร้องราคาข้าวไม่เป็นธรรม ยืนยันรัฐบาลเดินหน้าประกันรายได้ ควบคู่นโยบายรักษาเสถียรภาพราคาข้าว เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร

13 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 450

พาณิชย์ ชี้แจงข้อเรียกร้องราคาข้าวไม่เป็นธรรม ยืนยันรัฐบาลเดินหน้าประกันรายได้ ควบคู่นโยบายรักษาเสถียรภาพราคาข้าว เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร


นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวชี้แจงกรณีข้อเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีราคาข้าวตกต่ำ โดยข้าวเปลือกหอมมะลิคุณภาพดี เกษตรกรขายได้กิโลกรัมละ 12 บาท ขณะที่ข้าวเหนียวราคากิโลกรัมละ 60 บาท โดยยืนยันว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร โดยกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม กำหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกรให้สามารถมีรายได้จากผลผลิตทางเกษตรที่มีคุณภาพในสินค้าเกษตรสำคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน อ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ด้วยการชดเชย การประกันรายได้ เพื่อเป็นหลักประกันและป้องกันความเสี่ยงให้เกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสมโดยไม่เป็นการแทรกแซงกลไกตลาด

กรณีข้าวเปลือกหอมมะลิ ปัจจุบันอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต มีราคาข้าวเปลือกเกี่ยวสด ความชื้น 28 เปอร์เซนต์ – 30 เปอร์เซนต์ ตันละประมาณ 12,000 – 13,500 บาท หรือหากคิดเป็นข้าวเปลือกหอมมะลิที่มีความชื้นไม่เกิน 15 เปอร์เซนต์ เกษตรกรจะจำหน่ายข้าวเปลือกได้ที่ตันละ 15,000 – 17,000 บาท ซึ่งยังสูงกว่าราคาที่รัฐบาลประกันรายได้ อย่างไรก็ตาม แม้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิจะมีราคาดี แต่รัฐบาลยังคงมีนโยบายในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว โดยดำเนินมาตรการคู่ขนานไปกับโครงการประกันรายได้ เพื่อจูงใจให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เก็บข้าวไว้ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนการดูแลให้ความเป็นธรรมในการซื้อขายข้าวเปลือก กรมการค้าภายในได้เข้มงวดในการกำกับดูแลตรวจสอบการชั่ง เครื่องวัดความชื้น การหักน้ำหนักสิ่งเจือปนและการปิดป้ายแสดงราคา ณ จุดรับซื้อของผู้ประกอบการทุกราย รวมทั้งได้มีการสุ่มตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุภาภรณ์ สุขันทอง

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย