โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

13 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 461

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

            โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย มีความประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างวันละ 600 บาท

            สำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติงานซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือ ได้รับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิต สุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งในสถานบริการสุขภาพและชุมชน ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนางานการพยาบาล ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายวิชาชีพ ช่วยเหลือแพทย์กระทำการรักษาโรค ทำหน้าที่ผู้ให้บริการโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปการพยาบาลในการประเมินสุขภาพ วินิจฉัยปัญหา วางแผนงาน ประเมินผล และบันทึกผลการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ศึกษา วิเคราะห์ คิดค้น พัฒนาการพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและอยู่ในมาตรฐานส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล จัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ช่วยแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษา จัดเตรียมและส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ช่วยแพทย์ในการใช้ยาระงับความรู้สึก หรือใช้เครื่องมือพิเศษบางประเภท เพื่อการวินิจฉัยและบำบัดรักษา ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภ์การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

            ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ตั้งแต่วันที่ 13  พฤศจิกายน - 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมสมัครเอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร สำเนาการศึกษา พยาบาลวิชาชีพ (วุฒิปริญญาตรีทางด้านพยาบาลศาสตร์บัณฑิต) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จำนวน 1 ชุด สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จำนวน 3 ชุด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร (ยังไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ชุด รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1" x 1.5" จำนวน 6 รูป หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส(ถ้ามี) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามหามกฎ ก.พ. ฉบับ 3

            โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จะทำการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เกณฑ์การตัดสินผู้ถือว่าเป็นผู้ได้รับคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จะประกาศขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ บอร์ดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย และทางเว็บไซต์ http://www.dansaihospital.com#โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย #จังหวัดเลย #สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว #พยาบาลวิชาชีพ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวง กลิ่นจันทร์

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย