สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดระยอง

12 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 796

        วันนี้ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเรียนรวม สถาบันวิทยสิริเมธี ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ในการนี้ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันวิทยสิริเมธี ประกอบด้วย ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นที่ 2 จำนวน 6 คน  และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่นแรก จำนวน 2 คน นอกจากนี้ ได้พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ที่สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 2  และได้พระราชทานทุน "ศรีเมธี" แก่นิสิตสถาบันวิทยสิริเมธี ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม จำนวน 12 คน

        สำหรับสถาบันวิทยสิริเมธี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ใน 4 สำนักวิชา ได้แก่ สำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล , สำนักวิชาวิทยาการพลังงาน , สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล , และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันมีนิสิตทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวน 210 คน

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสาขาวิชาที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก บัณฑิตทั้งหลายเล่าเรียนทางนี้มาโดยตรง จากสถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของประเทศ ถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติเป็นอย่างดี เป็นที่หวังได้ว่าทุกคนจะนำความรู้ไปต่อยอดเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ การจะประกอบการงานใดๆ ให้บังเกิดผลสำเร็จ บัณฑิตจำต้องฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้มีทักษะในงานที่ทำ มีความมุ่งมั่น อีกทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ในส่วนการทำงานร่วมกับผู้อื่น ก็ควรฝึกตนให้เป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี ไม่หลงตนว่าเป็นผู้มีความรู้สูง ทั้งต้องมีมนุษยสัมพันธที่ดี รู้จักผูกมิตรสร้างไมตรี ไม่เอาเปรียบผู้อื่น รู้จักติดต่อประสานงานกับผู้อื่น อันจะช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น งานก็จะสำเร็จผลสมความตั้งใจ ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือต้องมีจิตสาธารณะ นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเสมอ หากทำได้ดังที่กล่าวมา ทุกคนย่อมจะประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน ทำงานอย่างมีความสุข และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข"

        หลังจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ประธานกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด มหาชน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ

        ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (Center of Excellence for Energy Storage Technology) ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการและห้องปฏิบัติงานวิจัยด้านการพัฒนาอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน ที่สำคัญ คือ "โครงการพัฒนาอุปกรณ์กักเก็บพลังงานต้นแบบสำหรับรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า" ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ในโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์กักเก็บพลังงานปีงบประมาณ 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสร้างโรงงานผลิตลิเทียมไอออนแบตเตอรี่ต้นแบบ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของคนไทย ที่มีประสิทธิภาพสูง มีค่าการเก็บประจุไฟฟ้ามากกว่า 2,200 มิลลิแอมแปร์ต่อก้อน และมีอายุการใช้งานมากกว่า 1,000 รอบการใช้งาน เพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์และประยุกต์ใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรอง EV battery pack ประสิทธิภาพสูงและปลอดภัยสำหรับ E-TukTuk และยานพาหนะอื่นๆ เพื่อใช้ภายในประเทศต่อไป

        จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังอาคารโรงเรือนสาธิตกระบวนการชีวภาพเพื่อการแปลงขยะอินทรีย์ เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ (Zero Waste Pilot Plant) โอกาสนี้ ทอดพระเนตรโครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะอินทรีย์ผ่านกระบวนการชีววิทยาสังเคราะห์ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือการดำเนินงานวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันวิทยสิริเมธี กับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อลดปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการแยกขยะ เริ่มดำเนินการในปี 2561 ในพื้นที่ต้นแบบที่จังหวัดน่าน โดยได้ดำเนินโครงการวิจัยขยะเพิ่มทรัพย์ หรือ C-ROS (ซี-รอส) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการกำจัดขยะของประเทศไทย โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านชีววิทยาสังเคราะห์ ซึ่งเป็นวิทยาการแขนงใหม่ สร้างเซลล์ที่สามารถเปลี่ยนขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหารมูลค่าต่ำ ให้เป็นสารมูลค่าสูง คือ ก๊าซชีวภาพและไฮโดรเจน ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดแห่งอนาคต รวมทั้งสารไฮโดรคาร์บอน เช่น น้ำมันเบนซิน สำหรับใช้ในเครื่องจักรทางการเกษตร รวมถึงสารตั้งต้นในอุตสาหกรรม และยังสามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพคุณภาพสูง ที่ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดทำโรงเรือนเพาะชำสาธิตการปลูกผัก โดยใช้ผลิตภัณฑ์จากโครงการฯ ที่มีแร่ธาตุสูง ช่วยเร่งการเจริญเติบโต โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับปุ๋ยเคมี หรือเป็น 2 เท่าของปุ๋ยชีวภาพทั่วไป นับเป็นการดำเนินงานที่ช่วยสร้างรายได้และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อช่วยจัดการขยะอย่างถูกต้องและยั่งยืน


        เวลา 12.58 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด "หอเกียรติภูมิ" ณ ชั้น 3 อาคารเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์

        ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระพุทธมหาปารมีนุภาพพิสุทธิ์อนุตตรสังคามวิชัย (มะ-หา-ปา-ระ-มี-นุ-ภาพ-พิ-สุด-อะ-นุด-ตะ-ระ-สัง-คา-มะ-วิ-ไช) หมายถึง

พระพุุทธเจ้าผู้ชนะสูงสุดเหนือสงครามมาร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยจำลองจากองค์จริง ทรงเครื่องที่ผสมศิลปะสุโขทัยตอนปลายและอยุธยาตอนต้น

        สำหรับ "หอเกียรติภูมิ" จัดแสดงนิทรรศการการก่อตั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ตลอดจนผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลทางวิชาการ

        โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ก่อตั้งเมื่อปี 2558 ได้พัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบตามหลักสูตรแกนกลาง กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาทักษะด้านการวิจัย ตลอดจนการฝึกทักษะใน 3 ด้านได้แก่ ทักษะชีวิต, ทักษะภาษาอังกฤษ, และทักษะงานวิจัย โดยในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนจำนวน 70 คน ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ 15 ทุน ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ 27 ทุน

ปัจจุบันทางโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ จำนวน 17 แห่ง จาก 13 ประเทศ


        เวลา 14.11 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าของศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ตั้งอยู่ในพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) มีพื้นที่ 351 ไร่ ซึ่งจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ และเผยแพร่ความรู้ด้านการปลูกและฟื้นฟูป่าของ ปตท. โดยในปี 2560 ได้เริ่มดำเนินโครงการ "วังจันทร์รวมรักษ์ ปลูกผักแบ่งปัน" ร่วมกับชุมชนตำบลป่ายุบใน ซึ่งได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักในการปลูกเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิต ปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ 78 ครัวเรือน และขยายผลไปจัดทำเป็นแปลงผักอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนอีก 3 แห่งในตำบลป่ายุบใน ได้แก่ โรงเรีบนป่ายุบ , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) และโรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง สำหรับผลผลิตที่ได้ นอกจากการบริโภคในครัวเรือนแล้ว ยังนำไปจำหน่ายที่ "ร้านผักวังจันทร์" ภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ป่ายุบใน ซึ่งกำไรได้แบ่งเป็นปันผลให้กับสมาชิกและจัดสรรตั้งเป็นกองทุนสำหรับช่วยเหลือสมาชิกในกรณีเจ็บป่วย หรือประสบเหตุฉุกเฉิน

        โอกาสนี้ ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตามพระราชดำริ ปัจจุบัน ปตท.อยู่ระหว่างการขุดบ่อน้ำหลัก ทำเนินดิน และถนนรอบโครงการ จากนั้นจะก่อสร้างอาคารประกอบ วางระบบสาธารณูปโภค และพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม โดยกรมชลประทานจะช่วยสนับสนุนการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ระยะทางประมาณ 3 พันเมตร แยกจากท่อผันน้ำของอ่างเก็บน้ำประแสร์ - อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ เพื่อนำน้ำมาเติมในบ่อของศูนย์ฯ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมใช้งานเต็มระบบประมาณเดือนสิงหาคม 2563 ส่วนงานร่วมพัฒนาหลักสูตรทวิศึกษา (เกษตรนวัต) โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลนียีจิตรลดา ได้ร่วมกับโรงเรียนวังจันทร์วิทยา จัดทำการเรียนการสอนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา สาขาวิชาเกษตรนวัต เพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 และเน้นการสร้างนวัตเกษตรกรแนวใหม่ หรือ Youth Smart Farmer ซึ่งได้เปิดทำการเรียนการสอนรุ่นแรกแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนจำนวน 23 คน โดยระหว่างที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตฯ ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ปตท.ได้สนับสนุนพื้นที่ "โรงเรือนระบบอัจฉริยะ" ในศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ที่สร้างขึ้นร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นสถานที่การเรียนการสอนงานภาคสนามของนักเรียน


        เวลา 16.15 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EECi ภายใต้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้สอดรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ณ อาคารหอชมวิว ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพและความก้าวหน้าในการก่อสร้าง EECi ซึ่งเป็นการพัฒนาโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทย ให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ บนพื้นที่กว่าสามพันห้าร้อยไร่ แบ่งออกเป็น สามส่วน ประกอบด้วย Community Zone , Education Zone , และ Innovation Zone ใช้แนวคิดการออกแบบพัฒนาพื้นที่ตามหลักการสมาร์ทซิตี้ อินโนเวชั่น แพลทฟอร์ม โดยกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2563 ปัจจุบันมีความก้าวหน้ามากกว่ารัอยละ 39


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวรินทร์ สุดถนอม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักข่าว