สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 4 แผ่นดิน

11 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 483

        วันนี้ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.07 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังวัดชลประทานรังสฤษดิ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ทรงเป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 4 แผ่นดิน ประกอบด้วย พระบรมสารีริกธาตุ จากสาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และประเทศไทย ประดิษฐาน ณ พุทธมหาเจดีย์ อาคารปัญญานันทานุสรณ์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธา ได้สักการะบูชา เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชน นอกจากนี้ เป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนตั้งมั่นในความดีและยึดหลักธรรมเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต อันเป็นการเสริมสร้างความสงบสุขให้สังคมและประเทศชาติต่อไป

        สำหรับ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ซึ่งกรมชลประทานสร้างขึ้นเมื่อปี 2502 เป็นการผาติกรรมทดแทนการเข้าใช้ที่ดินของวัดเชิงท่าและวัดหน้าโบสถ์ซึ่งตั้งอยู่ที่ปากคลองบางตลาด เพื่อสร้างเป็นท่าเรือของกรมชลประทาน ต่อมาในปี 2503 ได้อาราธนาพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) เป็นเจ้าอาวาส พระอารามนี้ ได้รับการพัฒนาเป็นลำดับ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรรม ศึกษาหลักธรรม คำสอน ตามหลักพระพุทธศาสนาและยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ปัจจุบันมีพระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 137 รูป


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวรินทร์ สุดถนอม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักข่าว