สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้า

10 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 965

        วันนี้ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.25 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้า ตามลำดับ ดังนี้

        พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทยและนักกีฬาทีมชาติไทยกับเจ้าหน้าที่ เฝ้า ในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายนถึง 11 ธันวาคม 2562 ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

        ในการนี้ ได้พระราชทานพระโอวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "ข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้พบกับท่านทั้งหลายและขอแสดงความชื่นชมด้วยอย่างยิ่ง ที่ท่านได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยและเป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปแข่งขันในมหกรรมกีฬาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้อนี้ นับเป็นเกียรติอันน่าภาคภูมิใจและเป็นโอกาสอันดียิ่ง ที่แต่ละท่านจะได้เพิ่มพูนประสบการณ์และสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่ตนเองและประเทศชาติ จึงขอให้ทุกท่านแสดงความสามารถของตนให้เต็มที่และแสดงศักยภาพของนักกีฬาไทยให้เป็นที่ประจักษ์ ด้วยความมุ่งมั่นไม่ท้อถอยและด้วยจิตใจที่ดี ที่เป็นนักกีฬาแท้ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีความสุขและชื่นชมในความสำเร็จของท่าน ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นความสำเร็จของทุกคนในชาติโดยทั่วกัน"

        ต่อจากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำนักเรียน นักศึกษาและผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 เฝ้า รับพระราชทานรางวัล

        ในโอกาสนี้ ผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมเฝ้าด้วย

        ในการนี้ ได้พระราชทานพระโอวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "งานด้านการศึกษานั้น เป็นรากฐานแห่งความเจริญของบ้านเมือง เพราะเป็นงานสร้างคนให้มีคุณภาพ มีศักยภาพที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า งานสำคัญดังกล่าวเกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคคลสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่ง ได้แก่ผู้จัดการศึกษาและผู้ให้การศึกษา อีกฝ่ายหนึ่ง ได้แก่ผู้เรียน งานด้านการศึกษาจะสำเร็จผลมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับบุคคลทั้งสองฝ่าย ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ของตนได้สมบูรณ์ครบถ้วนหรือไม่ อาจกล่าวได้ว่า หน้าที่ของผู้จัดการศึกษาและผู้ให้การศึกษา ก็คือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้เป็นทรัพยากรบุคคลผู้สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเองและประเทศชาติได้ ตามกำลังความสามารถของแต่ละคน ส่วนหน้าที่ของผู้เรียน ก็คือการตั้งใจพยายามศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนพัฒนาตนเองให้ครบถ้วนทุกด้าน เพื่อให้บรรลุถึงความสำเร็จตามที่มุ่งหวังตั้งใจ จึงขอให้ท่านทั้งหลายผู้ได้รับรางวัลในวันนี้ มีความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จนสำเร็จผลด้วยดีมาโดยตลอด แล้วตั้งใจพยายามปฏิบัติต่อไปให้ยิ่งเข้มเข็งหนักแน่น ให้มีความสำเร็จที่สูงขึ้นและกว้างขวางยิ่งๆ ขึ้นไป"

        หลังจากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคล ต่างๆ เฝ้า ดังนี้


        เวลา 16.22 น. พระราชทานพระวโรกาสให้ นางสาวประนัปดา พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด นำผู้บริหารโรงเรียนดนตรียามาฮ่าและผู้ชนะเลิศการประกวดยามาฮ่าไทยแลนด์ มิวสิคเฟสติวัล 2019 ในแต่ละประเภทเฝ้า รับพระราชทานถ้วยรางวัลและถวายเงิน

        จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ นางรัตนประภา ดิศวัฒน์ อุปนายกสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ เฝ้า ถวายเงิน เพื่อใช้ในกิจการโครงการกำลังใจ ในพระดำริฯ

        ต่อจากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เฝ้า ถวายปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการเมืองและการปกครอง ประจำปีพุทธศักราช 2562


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว