สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2562

09 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 416

        วันนี้ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.59 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส สมาชิกผู้แทนราษฎร ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคู่สมรส คณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมคู่สมรส คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ คณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุด พร้อมคู่สมรส ผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมคู่สมรส คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คณะผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะข้าราชการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคู่สมรส คณะกรรมการสภากาชาดไทย ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยคณะนายทหารในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมคู่สมรส คณะผู้บัญชาการเหล่าทัพ พร้อมคู่สมรส ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการของกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะผู้แทนจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย สมาคม มูลนิธิฯ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2562


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว