พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเปิดงานประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่ 9

08 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 712

        วันนี้ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.52 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดงาน "ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่ 9" ซึ่งกรมประมง ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6 ถึง 10 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้แนวคิด "สายธารแห่งพระบารมี 9 สู่วิถีประมงไทย" เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่องานด้านการประมงไทย เพื่อเผยแพร่ความรู้ประวัติของปลาพระราชทาน รวมถึงการเพาะเลี้ยงและการแปรรูปที่เหมาะสม ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงผลงาน ความสำคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและส่งเสริมการตลาดของเกษตรกรด้านการประมง

        ในงานฯ มีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ แบ่งเป็น 4 โซน ประกอบด้วย

        นิทรรศการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดแสดงพันธุ์ปลาพระราชทาน ได้แก่ ปลาหมอเทศ ปลานิล ปลานวลจันทร์ทะเลและปลากระโห้ ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาและความสำคัญของปลาทั้ง 4 ชนิด และพันธุ์ปลาในโครงการพระราชดำริ

        นิทรรศการโครงการเกษตรอทิตยาทร โครงการในพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ที่ถ่ายทอดความรู้วิชาการทางการเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ โดยภายในนิทรรศการมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ร้านค้าของโครงการฯ

        นิทรรศการด้านการประมง จำลองกิจกรรมภายในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมด้านการประมงต่างๆ พร้อมรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่อยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยและตลาดส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประมง เปิดโอกาสให้เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเกษตรกรด้านการประมงสามารถนำผลิตภัณฑ์ด้านการประมงมาจัดจำหน่าย


         ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว