สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 /2562 ของคณะกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

07 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 525

        วันนี้ 6 พฤศจิกายน 2562  เวลา 16.41 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสว่าง กองอินทร์ กรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

        นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานแห่งชาติ รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนางสาวฉวีวรรณ ชลศรานนท์ ภรรยา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

        นายกฤตพงศ์ ปานผา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีอาร์ไพล์ จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

        นางชิดชนก เครืออุด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

        ต่อจากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 /2562 ของคณะกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆ อาทิ แผนการดำเนินงานของมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ปี 2563 การจัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่

        สำหรับมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดูแลผู้ป่วยที่ยากไร้ รวมทั้งให้การสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยทรงพระราชดำริว่าการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นเรื่องสำคัญและควรมีความสะดวกคล่องตัว นอกจากนี้ เพื่อจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตลอดจนศึกษาวิจัยและซ่อมแซมบำรุงอาคารพระราชทานและภูมิทัศน์ของโรงพยาบาล


         ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว