สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดอุดรธานี

06 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 486

        วันนี้ 5 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.21 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพิศาลรัญญาวาส ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ทรงเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินของสภากาชาดไทย ประจำปี 2562 ซึ่งสภากาชาดไทยร่วมกับพุทธศาสนิกชนจัดขึ้น เพื่อนำปัจจัยไปจัดทำระบบการระบายน้ำที่ถูกต้องตามหลักแผนผังที่ลุ่ม แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว เนื่องจากในช่วงฤดูฝน วัดพิศาลรัญญาวาสจะเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี อีกทั้งนำไปปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี ที่ชำรุดทรุดโทรม รวมทั้งใช้ในการปรับปรุงอาคารที่มีอยู่เดิมให้เพียงพอต่อการเป็นสถานที่พักของพระภิกษุและสามเณรที่มาศึกษาพระปริยัติธรรม

        วัดพิศาลรัญญาวาส เดิมเป็นที่พักสงฆ์ชั่วคราว ตั้งขึ้นเมื่อปี 2480 โดยชาวบ้านที่อพยพมาจากบ้านจิกและบ้านเหล่า ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ต่อมาในปี 2486 ชาวบ้านได้นิมนต์พระพิศาลคณานุกิจ เส็ง กนฺณะวโร จากวัดมหาชัย จังหวัดหนองบัวลำภู ให้มาพำนักและได้ร่วมกันก่อสร้างศาลาโรงธรรม 1 หลัง กุฏิที่พักสงฆ์ 3 หลัง และเรียกชื่อวัดที่ได้ร่วมกันตั้งขึ้นนี้ว่า "วัดพิศาลรัญญาวาส" ตามชื่อของเจ้าอาวาสรูปแรกคือ พระพิศาลคณานุกิจ เส็ง กนฺณะวโร โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี 2504 และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อปี 2543 ปัจจุบันมีพระวุฒิสารโสภณ ไพบูลย์ สุมงฺคโล เป็นเจ้าอาวาส มีพระภิกษุและสามเณรจำพรรษารวมจำนวน 66 รูป


        เวลา 12.47 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายประจักษ์ศิลปาคม มณฑลทหารบกที่ 24 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมูลนิธิชัยพัฒนาและศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริฯ จังหวัดเชียงราย ได้มาสำรวจพื้นที่ พบว่า มีระบบน้ำที่ดี แต่คุณภาพดินต่ำ ชาวอุดรธานีส่วนใหญ่บริโภคข้าวเหนียว คือ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวเหนียวไว้บริโภคในครัวเรือน จึงมีไม่เพียงพอ ทางมูลนิธิฯ จึงมีแนวคิดว่า การดำเนินการโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วย ให้มุ่งเน้นผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข 6 เพื่อแจกจ่ายให้ทหารกองประจำการ ใช้ในการเพาะปลูกและให้จัดสรรพื้นที่สำหรับฝึกการเพาะปลูกและขยายพันธุ์ผัก ช่วงแรกเน้นการปรับปรุงสภาพดิน โดยปลูกผักไว้บริโภคภายในหน่วยก่อน เพื่อเตรียมการเป็นศูนย์ขยายพันธุ์เมล็ดพันธุ์ผักต่อไป และให้ปรับพื้นที่ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่ ทำนาปลูกข้าวเหนียว กข 6 เป็นการทดลองปลูก และเตรียมดินไว้สำหรับเพาะปลูกขยายพันธุ์ในปีต่อไป ทั้งนี้พื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดีฯ มี 190 ไร่ แบ่งเป็น 4 ส่วนคือ พื้นที่การเกษตร จำนวน 77 ไร่  พื้นที่แหล่งน้ำ จำนวน 48 ไร่  ปศุสัตว์ จำนวน 22 ไร่ และพื้นที่ใช้สอย จำนวน 43 ไร่

        ในการนี้ กรมการข้าวได้กราบบังคมทูลรายงานเรื่องการปลูกข้าวเหนียว กข 6 ในพื้นที่โครงการฯ ว่า มีความเหมาะสม เพราะให้ผลผลิตสูง ทนแล้งดีกว่า มีกลิ่นหอม ต้านโรคใบจุดสีน้ำตาลและคุณภาพการสีดี ส่วนข้าวขาว กข 15 ทนแล้งได้ดีและเก็บเกี่ยวได้เร็ว และข้าวเหนียว กข 22 ทนแล้งได้ดีและต้านทานโรคไหม้ในระยะกล้า โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดอุดรธานี สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 15 จำนวน 120 กิโลกรัม และข้าวเหนียว กข 6 จำนวน 50 กิโลกรัม รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวให้แก่เจ้าหน้าที่ทหาร ด้านการบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทานได้ปรับปรุงแหล่งน้ำแก้มลิงหนองขอนกว้างและแก้มลิงหนองหัวแตก พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตรและเตรียมซ่อมแซมท่อส่งน้ำเดิม พร้อมต่อท่อแยกส่งน้ำลงห้วยหมากแข้งต่อไป

        นอกจากนี้ ในโครงการยังมีการเลี้ยงหนูนา แมงป่อง จิ้งหรีดและไส้เดือน เพื่อเป็นอาชีพเสริม เป็นการสร้างแรงดึงดูดใจให้กับผู้มาศึกษาดูงานและสามารถนำไปขยายผลที่บ้านตัวเองได้

        โอกาสนี้ ทอดพระเนตรฟาร์มทดลองเลี้ยงเป็ดและไก่พื้นบ้านในโครงการ ปัจจุบันมีเป็ดพื้นบ้าน 45 ตัว ไก่พื้นบ้าน 25 ตัว  ไก่ดำ 9 ตัว และห่าน 9 ตัว ซึ่งพันธุ์พื้นเมืองมีข้อเสียคือ โตช้า ให้ผลผลิตน้อย ในการนี้ กรมปศุสัตว์ ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็ดเทศกบินทร์บุรี จำนวน 112 ตัว ประกอบด้วย พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และลูกเป็ด ซึ่งเป็ดพันธุ์นี้มีข้อดีคือ ให้เนื้อเยอะ เติบโตเร็ว เลี้ยงง่าย ไข่ดกมากถึงปีละ 160 ถึง 180 ฟอง สำหรับเลี้ยงในโครงการฯ ต่อไป

        สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสแก่ทหารพันธุ์ดี ความโดยสรุปว่า ขอให้กำลังพลและทหารเกณฑ์นำความรู้ที่ได้จากโครงการฯ กลับไปใช้ประโยชน์ต่อที่บ้าน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขณะนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาก ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ส่งผลให้เกษตรกรปลูกข้าวไม่ได้ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทหารเข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน

        จากนั้น ทอดพระเนตรผลิตพันธุ์ที่ได้จากข้าวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี อาทิ ข้าวเม่า ซึ่งได้มาจากรวงข้าวสีเขียวไล่มาจนถึงสีเขียวตกน้ำตาล เป็นขนมที่อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการ ข้าวฮาง ซึ่งเป็นข้าวที่เกี่ยวในระยะที่ยังไม่ถึงระยะเก็บเกี่ยว นำไปตากแดดและตำ มีคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับข้าวกล้องงอกและน้ำนมข้าวยาคู ซึ่งมีคุณสมบัติดูดซับไขมัน บำรุงสายตาและป้องกันโรคเหน็บชา


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว