ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน เปิดงานสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

06 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 457

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน เปิดงานสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 


        นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน เปิดงานสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (TREC12) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยนำองค์ความรู้เรื่องพลังงานที่มีอยู่มาเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะและส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

        ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า รัฐบาลได้มุ่งพัฒนาพลังงานทดแทน ให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของประขาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยจะเปลี่ยนความเป็นนอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น อาทิ การจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน โดยใช้เชื้อเพลิงแบบผสมผสาน ซึ่งจะทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิต ใช้ และจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการในพื้นที่ของตนเองอย่างยั่งยืน อีกทั้งเรื่องการใช้รถพลังงานไฟฟ้า ซึ่งประเทศไทยเป็นฐานผลิตรถที่ใช้พลังงานน้ำมันขนาดใหญ่ หากไม่มีการปรับเปลี่ยนจะไม่สามารถคลองความเป็นเจ้าตลาดรถยนต์ไว้ได้

        การจัดงานในครั้งนี้เป็นเวทีที่เปิดโอกาสในการ เข้าร่วมรับฟังแรกเปลี่ยน การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและจัดนิทรรศการแสดงผลงาน บทความทางด้านพลังงานทดแทนกว่า 72 บทความ  หน่วยงานแสดงผลงานประมาณ 30 หน่วยงาน/ จัดขึ้นระหว่าง 6-8 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยความร่วมมือหลักขององค์กร 3 ฝ่าย ที่เป็นตัวแทนท้องถิ่นคือ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยจะมีผู้เข้าร่วมชมงานประมาณ 1,000 คน


#มหาวิทยาลัยนเรศวร #พลังงานทดแทน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พัชรินทร์ จันทรานนท์/ สวท. พิษณุโลก

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.พิษณุโลก