จังหวัดหนองคายประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดหนองคาย

05 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 423

            จังหวัดหนองคายประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดหนองคาย เพื่อรายงานผลการดำเนินการที่ผ่านมาและพิจารณาการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 และกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562

            วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคายได้จัดการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2563 มีนายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม เพื่อแจ้งเรื่องพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 มาตรา 29 กำหนดให้แต่ละจังหวัดนอกจากกรุงเทพฯ ให้มีคณะกรรมการกีฬาจังหวัดและให้สำนักงาน กกท.จังหวัด ทำหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาข้อมูลและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการกีฬาจังหวัด ซึ่งจังหวัดหนองคายได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกีฬาจังหวัด จึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น

            นายชฏาลม วงศ์ด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย เลขานุการคณะกรรมการฯ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบประกอบด้วย การดำเนินงานโครงการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2562 การดำเนินงานโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์ การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 รมย์บุรีเกมส์ และโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษาจังหวัดหนองคาย จากนั้นที่ประชุมได้แจ้งเรื่องให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเรื่อง การพิจารณาร่างข้อบังคับคณะกรรมการกีฬาจังหวัดหนองคาย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการกีฬาจังหวัดหนองคาย, การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3  “มรุกขนครเกมส์” ระหว่างวันที่ 19-29 พฤศจิกายน 2562 ที่จังหวัดนครพนม การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 จังหวัดนครพนม กิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562
#คณะกรรมการกีฬาจังหวัดหนองคาย #กีฬาเยาวชนแห่งชาติ #กีฬาอาวุโสแห่งชาติ #วันกีฬาแห่งชาติ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


     

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จารุวรรณ สมคะเณย์

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย