สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

05 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 365

        วันนี้ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.36 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน  พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 จากสำนักวิชาต่างๆ อาทิ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1,805 คน และพระราชทานเหรียญรางวัลเกียรตินิยมและโล่รางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์แก่บัณฑิต พระราชทานโล่และเข็มประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกตามลำดับ

        โอกาสนี้ พระราชทานพระโอวาท แก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า "ความรู้ในหลักวิชาที่บัณฑิตได้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยจนสำเร็จการศึกษาโดยทั่วกันแล้วนี้ จัดว่าเป็นความรู้เฉพาะด้านเฉพาะสาขา ตามหลักสูตรที่แต่ละคนได้เล่าเรียนมา แต่ในการทำงานนั้น นอกจากจะต้องใช้ความรู้ในสาขาวิชาที่เฉพาะเจาะจงลงไปแล้ว ยังต้องอาศัยความรู้อื่นๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือความรู้รอบตัว ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิชาการและข่าวสารข้อมูลต่างๆ บัณฑิตทุกคนเมื่อออกไปทำงาน จึงต้องมีความมุ่งมั่นพากเพียร ที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยไม่หยุดยั้ง ให้มีความรู้ทั้งด้านลึกทั้งด้านกว้างและข้อมูลข่าวสารที่ทันการณ์ทันสมัย นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องฝึกฝนอบรมคุณธรรม ให้เจริญงอกงามขึ้นในตนด้วย เพราะคุณธรรมความสุจริตจะคอยกำกับประคับประคองบุคคล ให้นำความรู้ไปใช้แต่ในทางที่ดีที่ถูกต้อง เพื่อให้บังเกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมถ้าทำได้ดังที่กล่าวมานี้ บัณฑิดก็จะมีความรู้เป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิกาพในการปฏิบัติงานให้สำเร็จผลและมีคุณธรรมเป็นเครื่องป้องกันตนให้ห่างพ้นจากความชั่วความเสื่อมแต่ละคนก็จะสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ คือความดีดวามเจริญที่แท้ ให้แก่ตนเอง แก่สังคมและแก่ประเทศชาติ ได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน"


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว