สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

05 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 684

        วันนี้ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.16 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดศรีเกษตราราม ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมกับวัดและผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้น เพื่อบูรณะอุโบสถโบราณและเพื่อกิจทางพระพุทธศาสนาของวัด

        ทั้งนี้ วัดศรีเกษตราราม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2484 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เดิมตั้งอยู่ที่บ้านปากนาสวน หมู่ที่ 2 ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ ต่อมาพื้นที่ดังกล่าวมีโครงการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ วัดศรีเกษตรารามจึงย้ายมาอยู่เลขที่ 999 หมู่ 2 ตำบลนาสวน ในปี 2528 ที่ตั้งปัจจุบัน โดยมีเนื้อที่ 72 ไร่ เป็นวัดประจำตำบลนาสวน ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม วัดนี้จึงได้ชื่อว่า "ศรีเกษตราราม" ภายหลังการย้ายที่ตั้งวัด ชาวบ้านจึงเคลื่อนย้ายอุโบสถโบราณที่ทำจากไม้เก่าแก่อายุกว่า 200 ปี ไปด้วยแต่สภาพอุโบสถทรุดโทรม ในปี 2558 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเล็งเห็นความสำคัญของวัดแห่งนี้ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน จึงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ และทรงมอบหมายให้สำนักโครงการส่วนพระองค์ฯ ดำเนินโครงการบูรณะซ่อมแซมอุโบสถ พร้อมทั้งพระราชทานพระพุทธชินราชจำลอง อัญเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานภายในอุโบสถ ปัจจุบันวัดศรีเกษตราราม มีพระอธิการวิมล สุจิณโณ เป็นเจ้าอาวาส และมีพระภิกษุจำพรรษา 6 รูป


        เวลา 17.21 น. เสด็จไปยังอาคารภูมิสุวรรณ เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พระราชทานพระวโรกาสให้ นายณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เฝ้า ถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ ทั้งในด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ด้านสาธารณกุศล เพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสในสังคม นำไปสู่การพัฒนาประเทศในด้านกฎหมาย จนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว