สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลก ครั้งที่ 10 หรือ WEEC 2019

05 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 443

        วันนี้ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.55 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  ทรงเปิดการประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลก ครั้งที่ 10 "10th World Environmental Education Congress" หรือ "WEEC 2019"ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา โดยโครงการศึกษาวิจัยสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมไทยทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น ในหัวข้อ "Local Knowledge, Communication and Global Connectivity" นับเป็นการจัดประชุมครั้งแรกในทวีปเอเชีย เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีธรรมชาติช่วยธรรมชาติ โดยทรงงานและพระราชทานพระราชดำรัสมาโดยตลอด ในการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สามารถเป็นพื้นฐานเชื่อมโยงกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้

        การประชุมยังจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาการทางสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่การหาแนวทางจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคและระดับโลก ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ปฏิบัติการ ผู้บริหารและนักวางแผนต่อไป

        ในการนี้ มีพระราชดำรัสเปิดงานและทรงปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ต้องเกิดจากความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องแหล่งอาหาร ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ มีความเกี่ยวข้องกับสภาพดิน น้ำ อากาศและองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารสำหรับประชากร อันจะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุข

        โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ อาทิ โครงการพลังงานหมุนเวียนของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แนวทางการพัฒนาโครงการในอนาคตแบบจำลองโครงการ Hydro - Floating Solar Hybrid System หรือโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำของ กฟผ. ซึ่งเป็นระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างพลังน้ำจากเขื่อน และพลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์ลอยน้ำบนเขื่อน เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตกระแสไฟฟ้า จึงไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ กฟผ. ได้นำนวัตกรรมที่มีความทันสมัยเข้ามาช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและไม่เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน โดย กฟผ .จะเริ่มนำร่องโครงการฯดั่งกล่าวนี้ที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี กำลังการผลิต 45 เมกะวัตต์

        สำหรับการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 ถึง 7 พฤศจิกายน 2562


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว