สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงถวายผ้าพระกฐิน และทรงหล่อพระประธาน วัดนางในธัมมิการาม จังหวัดอ่างทอง

04 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 533

        วันนี้ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.07 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังวัดนางในธัมมิการาม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ทรงถวายผ้าพระกฐินและทรงหล่อพระประธานเพื่อประดิษฐานในอาคารบำเพ็ญกุศล หรืออาคารธรรมไตร

        วัดนางในธัมมิการาม สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2393 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี 2453 โดยพนักงานนางในชาววิเศษไชยชาญได้รวบรวมทุนทรัพย์สร้างวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เรียกว่า "วัดนางใน"

        โดยนางใน เป็นสตรีที่รับผิดชอบงานต่างๆ อยู่ในราชสำนักฝ่ายใน อันเป็นที่ประทับและที่อยู่ ของพระมเหสี พระสนม เจ้าจอม เจ้าจอมมารดา พระราชธิดา ข้าบาทบริจาริกาและข้าราชการสำนักฝ่ายใน ชาววิเศษไชยชาญ เป็นนางในกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สืบมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อมีการสร้างวัดขึ้น ชาววิเศษไชยชาญที่อพยพย้ายถิ่นไป ได้ย้ายกลับไปยังภูมิลำเนาเดิมและช่วยกันทำนุบำรุงวัดให้เจริญยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสมัยหลวงพ่อนุ่ม ธัมมาราโมเป็นเจ้าอาวาส

        ปัจจุบันหอสวดมนต์ ซึ่งเป็นสถานที่สวดมนต์ ทำวัตรและเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมบาลี มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ทางวัดฯ จึงดำเนินการก่อสร้างอาคารบำเพ็ญกุศล หรืออาคารธรรมไตร ขึ้นทดแทน และจัดสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิ เพื่อเป็นพระประธาน ประดิษฐานในอาคาร ปัจจุบันวัดนางในธัมมิการาม มีพระโสภณปริยัติเมธีเป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์ 36 รูป และสามเณร 13 รูป


         ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว