สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

04 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 770

        วันนี้ 3 พฤศจิกายน 2562  เวลา 9.05 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ทรงนำข้าราชการ นักเรียนนายร้อยและประชาชน เดิน "เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 62" ระยะทาง 1 กิโลเมตร 310 เมตร ซึ่งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง "เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 62" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกและสร้างเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

        ในการนี้ พระราชทานถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร แก่ผู้ชนะการแข่งขันวิ่งซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 32 กิโลเมตร, วิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 16 กิโลเมตร, วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร, และวิ่งครอบครัว ระยะทาง 3 กิโลเมตร

        จากนั้น พระราชทานของที่ระลึกและประกาศนียบัตร แก่ผู้ชนะการแข่งขันยิงปืนการกุศลรายการ "แชมป์เขาชะโงก" ครั้งที่ 9/62 และผู้ชนะเลิศโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การบิน


        เวลา 17.12 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางภาษาฝรั่งเศส ในงานกิจกรรมประจำปี ครั้งที่ 40 พุทธศักราช 2562 ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เรียนภาษาฝรั่งเศส ได้แสดงความสามารถ ทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

        โดยมีสถาบันการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม รวม 105 สถาบัน ประกอบด้วยการแข่งขันต่างๆ อาทิ การแสดงละครสั้นภาษาฝรั่งเศส การร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส เพลงหมู่ , เพลงเดี่ยว การตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส-ไทย การเขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศส การท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส รวมถึงการจัดบอร์ดนิทรรศการ

        โอกาสนี้ ทรงเจิมรูปปั้นออกพระวิสุทธสุนทร หรือ "เจ้าพระยาโกษาธิบดี ปาน" ซึ่งสมาคมฯ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนายวัชระ ประยูรคำ ประติมากร จัดสร้างขึ้น เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ เมืองแบรสต์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นอนุสรณ์รำลึกในวาระครบ 333 ปีแห่งพระราชไมตรีระหว่างสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และพระเจ้าหลุยส์ที่ 14

        จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระผู้ทรงก่อตั้งสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยฯ มีเนื้อหาแสดงถึงการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสที่พัฒนาก้าวหน้าในยุค "ไทยแลนด์ 4.0" ซึ่งเป็นพระวิสัยทัศน์ประการหนึ่งของพระองค์


         ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว