สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2562

02 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 398

        วันนี้ 1 พฤศจิกายน 2562  เวลา 13.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งในปีนี้ สถาบันพระปกเกล้า จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ถึง 3 พฤศจิกายน 2562 ในหัวข้อ "ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตย" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างประชาธิปไตยที่มีคุณภาพภายใต้ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้ได้ข้อเสนอสำหรับขับเคลื่อนนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ เพื่อร่วมกันนำพาประเทศไทยไปสู่สังคมประชาธิปไตยที่ยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 1,000 คน

        จากนั้น ทรงเปิดนิทรรศการ "ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตย" ซึ่งจัดแสดงกรณีศึกษาในประเด็นการลดช่องว่างกับการสร้างคุณภาพทั้งในบริบทของประเทศไทยและนานาประเทศ อาทิ นิทรรศการสถาบันพระปกเกล้า และ 5 กลไกลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำสู่ประชาธิปไตยคุณภาพ นิทรรศการการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นตัวอย่างของการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยร่วมมือกับสถานศึกษาต่างๆ จัดหาสื่อการสอนและบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งส่งผลให้นักเรียนกลุ่มนี้คงอยู่ในระบบการศึกษา มีความรู้นำไปใช้ในการดำรงชีวิตและนิทรรศการการแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติ ไร้สถานะทางทะเบียน ของเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ตกหล่นทางทะเบียนที่ยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ให้ได้รับการกำหนดลักษณะและสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต


         ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวรินทร์ สุดถนอม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักข่าว