สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในงานครบ 20 ปี ยุวทูตความดี

02 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 556

        วันนี้ 1 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.51 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในงานครบ 20 ปี ยุวทูตความดี ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ, มูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย, ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ 20 ปีของมูลนิธิยุวทูตความดี ซึ่งมูลนิธิยุวทูตความดี เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 จากโครงการของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย ให้เป็นผู้ที่มีทั้งคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา เพื่อหล่อหลอมให้เป็นต้นกล้าแห่งความดี อันเป็นการสร้างเยาวชนให้เป็นอนาคตที่ดีของชาติ โดยมีโรงเรียนในเครือข่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเริ่มแรก 76 แห่ง ปัจจุบันมีจำนวน 2,154 แห่ง ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ         

        นอกจากนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มสมาชิกอาเซียน พร้อมสนับสนุนเยาวชนไทย ให้ได้เปิดโลกทัศน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนเยาวชนทั้งในและต่างประเทศ เตรียมความพร้อมเป็นตัวแทนเยาวชนในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยไปสู่สายตาของนานาประเทศต่อไป  

        โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ "นิทรรศการ 20 ปี ยุวทูตความดี ก้าวไกล ทันโลก" นำเสนอพัฒนาการและเส้นทางการดำเนินงานของมูลนิธิยุวทูตความดีฯ นิทรรศการการบอกเล่าประสบการณ์โดยตัวแทนยุวทูตความดี นิทรรศการ การดำเนินโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรม การเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้ด้านต่างๆ


         ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวรินทร์ สุดถนอม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักข่าว