มช. เตรียมโชว์นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่ ในงานเกษตรภาคเหนือ 7-11 พ.ย. นี้

02 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 550

          รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 "นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่ : Smat Agricultural Innovation for Next Generation" ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางด้านการเกษตร รวมทั้งเพื่อเฉลิมฉลองในวาระที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาปนาครบ 55 ปี และเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ "Go for Smart Agriculture" ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการเกษตร ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ความรู้และนวัตกรมเกษตรด้นระบบการผลิต การพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวธุรกิจเกษตรกาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการและประชาชน

          สำหรับการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 มีกำหนดให้มีพิธีเปิดงานในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยมีพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ จึงเชิญผู้สนใจร่วมชมกิจกรรมในงาน


#มช. #นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่ #งานเกษตรภาคเหนือ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง