วช. ร่วมมือ 7 หน่วยงาน จัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม I – New Gen Award

25 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 695

วช. ร่วมมือ 7 หน่วยงาน จัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม I – New Gen Award


ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การร่วมจัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โครงการ “Thailand New Gen Inventors Award” (I – New Gen Award) ระหว่าง 7 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษได้ใช้ศักยภาพในการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ รวมถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ร่วมประกวดในโครงการ “Thailand New Gen Inventors Award” (I – New Gen Award) ให้มีคุณภาพมากขึ้น สามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง พร้อมกล่าวว่า เพื่อให้เยาวชนที่มีความสนใจและมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นนักวิจัยและนวัตกรรมในอนาคตได้มีเวทีในการแสดงความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งจะนำไปสู่ช่องทางเพิ่มโอกาสในการขยายฐานบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเทศในอนาคต

นอกจากนี้ ภายในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ 60 ปี ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และ “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และยังมีการนำปูม้าสดๆ ผลผลิตจากธนาคารปูม้า และอาหารทะเลต่างๆ มาร่วมจำหน่าย และยังมีการฝึกอบรม สาธิต ถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัย ในหัวข้อ “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” ด้วย ผู้สนใจสามารถมาร่วมชมได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ 26 ตุลาคม 2562 ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ขนิษฐา ลือสัตย์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย