จังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจุดและปล่อยโคม

22 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 95

จังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจุดและปล่อยโคม


        ที่โรงแรม ดิ เอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมชี้แจงประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ โดยมีนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่จาก 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ออน แม่ริม หางดง สันทราย สารภี สันกำแพง และอำเภอสันป่าตอง กว่า 600 คน เข้าร่วม

        การประชุมชี้แจงฯ ในครั้งนี้เพื่อให้นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ได้ทำความเข้าใจถึงข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ของประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง ประจำปี 2562 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์มาตรการต่างๆ ตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ ไปยังประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ทรัพย์สินของประชาชนและอากาศยาน 

        สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัย และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนคือ การปล่อยโคมลอย โคมไฟ ให้กระทำได้ในวันลอยกระทง (กระทงเล็ก) ซึ่งตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 19.00 น. - 01.00 น.ของวันถัดไป ยกเว้น เฉพาะการปล่อยโคมควัน (ว่าวฮม) ให้กระทำการจุดและปล่อย ตั้งแต่ 10.00 น.- 12.00 น. และการปล่อยโคมลอย โคมไฟ ให้กระทำได้ในวันลอยกระทง (กระทงใหญ่)

ซึ่งตรงกับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 19.00 น.- 01.00 น.ของวันถัดไป ห้ามปล่อยโคมควัน ส่วนการปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน นอกเวลาดังกล่าว ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายอำเภอแห่งท้องที่ 

        ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้นายอำเภอทุกอำเภอเพิ่มความเข้มงวด ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาอนุมัติในการปล่อยโคมลอย โคมไฟและโคมควันมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันอันตราย รวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและอากาศยาน


#จังหวัดเชียงใหม่ #ปล่อยโคม #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่