นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้ารางวัลโครงการ "จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ" จากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

19 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 250

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้ารางวัลโครงการ "จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ" จากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ


        นับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม เมื่อกลุ่มนักศึกษาเมืองนครศรีธรรมราช จากหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถคว้ารางวัลที่ 3 จากผลงานประกวด ภายใต้หัวข้อ "จับจ้องส่องจริยธรรมหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้" ในโครงการ "จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ" ซึ่งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดขึ้น เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตนักศึกษาแต่ละสถาบันได้เรียนรู้ ฝึกฝนการทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบการทำงานของหนังสือพิมพ์ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ทั้งฉบับพิมพ์และฉบับออนไลน์ที่เป็นสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เพื่อเป็นกระจกสะท้อนการทำงานให้แก่สื่อมวลชนตามกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพที่สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้กำหนดไว้ในธรรมนูญและแห่งข้อบังคับ

        คณะกรรมการตัดสินพิจารณาแล้วว่าไม่มีทีมใดได้รับรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 ขณะที่กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งได้รับรางวัลดังกล่าว มีสมาชิก 9 คน ประกอบด้วย นางสาวฑิตฐิตา อรรถสงเคราะห์ นางสาวสิริมา มั่นประคองผล นายพีรพล แซ่ชั้น นางสาวพรรษา การอำมร  นางสาวสุภาวดี กุมทอง นายสิทธิชัย เสนาคำ

นายชวัลวิชญ์ รัตนมณี นางสาวพิชญาภรณ์ บัวทอง และนางสาวสุรางค์ จันทร์ส่งแก้ว

โดยมีอาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


#จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ #สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นริศ จิตรพงษ์

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช