องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนตุลาคม 2562

17 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 279

องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนตุลาคม 2562


        ที่ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง โดยมีอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 100 คน เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ 

        โดยในที่ประชุมได้มีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน ซึ่งแนวทางการทำงานของโครงการหลวง ได้ให้ความสำคัญกับคนและสิ่งแวดล้อมตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ 9 ตลอดระยะเวลา 50 ปี ในการส่งเสริมพืชผลแก่เกษตรกร ต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อหาพันธุ์พืชที่นอกจากจะเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูงแล้ว ยังต้องพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตพืชให้ได้มาตรฐานปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

        ปัจจุบันโครงการหลวงได้ผลิตชีวภัณฑ์ รวม 12 ชนิด แบ่งเป็น ชีวภัณฑ์ในการกำจัดโรคพืช 5 ชนิด กำจัดแมลง 7 ชนิด และมีสารชีวภัณฑ์ 3 ชนิด ได้แก่ ปุ๋ยหมักไตรโคเดอร์ม่า น้ำหมักสมุนไพร และเชื้อรากำจัดแมลง ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตใช้เองในพื้นที่ เนื่องจากขั้นตอนไม่ยุ่งยากและยังช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ซึ่งเกษตรกรชาวเขาในพื้นที่ของโครงการหลวง มีความตระหนักในการดูแลรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิต ขณะนี้ โครงการหลวงยังได้เริ่มการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบสารเคมีอันตรายที่จะตกค้างในผลผลิตของโครงการหลวง ที่รัฐบาลประกาศยกเลิกการใช้ในประเทศแล้วจำนวน 3 ชนิดคือ พาราควอต-คลอร์ไพรีฟอส-ไกลโฟเซต และยังได้พัฒนาชีวภัณฑ์ชนิดใหม่เพื่อใช้ล่อแมลงศัตรูพืชที่มาทำลายผลลิต ได้แก่ ฟีโรโมนล่อแมลงศัตรูพืช ซึ่งคาดว่าก็จะส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ในปี 2563 นี้ และยังมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยในด้านการพยากรณ์ สภาพดินฟ้าอากาศเพื่อให้นักวิจัย นักส่งเสริม รวมทั้งเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง สามารถใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ และวางแผนการปลูกพืช                 

        นอกจากข้อมูลที่ได้รับจากสถานีอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือแล้ว โครงการหลวงได้ประดิษฐ์เครื่องตรวจวัดอากาศแบบส่งข้อมูลอัตโนมัติ ซึ่งทดลองติดตั้งในพื้นที่ดำเนินงานวิจัยและส่งเสริมหลักนำร่อง 4 แห่ง เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรผัน การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ที่มีผลกระทบต่อพืชผัก โดยจะได้ขยายต่อไปในพื้นที่ต่างๆ ของโครงการหลวง 


#องคมนตรี #จังหวัดเชียงใหม่ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิมลกัลย์ เดชะชัย

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่