เดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ปัญหา จชต. ศอ.บต.หนุนทุน 40 องค์กรภาคประชาสังคม เด็ก และสตรี สร้างสันติสุขที่ยั่งยืน

16 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 299

        เลขาธิการ ศอ.บต. มอบเงินสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมด้านเด็กและสตรีจำนวน 40 องค์กร เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่

        วันนี้ (16 ต.ค.62) ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานกิจกรรมมอบเงินสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมด้านเด็กและสตรี เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสร้างสันติสุข โดยมี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้แทนคณะกรรมการศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมเด็กและสตรี จำนวน 40 องค์กรเข้าร่วม

        พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.กล่าวว่า ต้องขอชื่นชมทุกท่านที่ยังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่อเด็กและสตรีในพื้นที่ จชต. โดยศอ.บต.ได้มีการเปิดพื้นที่ศูนย์ราชการให้มีศูนย์ประสานงานฯ ในการอำนวยความสะดวกให้ทุกคนสามารถมีพื้นที่ในการทำงาน ซึ่งที่ผ่านมาได้นำเรียนนายกรัฐมนตรีเมื่อครั้งที่ได้มาเปิดศูนย์รายการฯ ว่า ที่นี่จะเป็นศูนย์ประสานงานเพื่อเด็กและสตรีที่มีความมั่นคงถาวรเป็นที่แรกและมีคณะกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ เพราะ ศอ.บต. ตระหนักดีว่าสิ่งที่เป็นผลกระทบต่อเด็กและสตรีเป็นสิ่งที่ลึก กว้าง และยาวนาน จึงต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการแก้ไขปัญหาและมีความจำเป็นที่ต้องดึงหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามาขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน โดย ศอ.บต.ทำหน้าที่ในการถือธงนำหน้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต และนำพาทุกภาคส่วนให้เดินไปด้วยกัน และจากการที่พื้นที่มีความหลากหลายด้วยอัตลักษณ์พิเศษเฉพาะที่รัฐยังเข้าไปไม่ถึง จึงจำเป็นที่ต้องใช้องค์กรภาคประชาสังคมเป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชน โดยในอนาคตจะมีการขยายต้นแบบด้วยการดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาต่อยอดในการดูแล ทั้งด้านการศึกษา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส จึงอยากให้ทุกองค์กรทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด และสร้างโอกาสสู่การขยายผลเข้าสู่พื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

        ด้านนางโซรยา จามจุรี ประธานศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่ ศอ.บต. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณให้แก่เครือข่ายภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านเด็กและสตรี ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการศูนย์ประสานงานฯ ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปขับเคลื่อนกิจกรรมด้านเด็กและสตรี ให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคณะกรรมการ ศป.ดส. ได้จัดประชุมคัดเลือกพิจารณาองค์กรที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับ จำนวน 2 ครั้ง  และยังมีการกำหนดกรอบการทำงานวาระเด็กและสตรีที่ครอบคลุมใน 7 ประการ ซึ่งได้แก่ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการเยียวยา, ความรุนแรงที่เกิดต่อเด็กและสตรี, เด็ก สตรีกับสันติภาพและความมั่นคง, สุขภาวะของเด็กและสตรี, การเข้าถึงการบริการภาครัฐ, การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกระดับ และการยอมรับและความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งจากการคัดเลือกมีองค์กรที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 40 องค์กร จะได้รับทุนสนับสนุนองค์กรละไม่เกิน 250,000 บาท แบ่งเป็นภาคประชาสังคมด้านเด็ก จำนวน 20 องค์กร และภาคประชาสังคมด้านสตรี จำนวน 20 องค์กร ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศป.ดส.จะทำการติดตามการดำเนินงานกิจกรรมขององค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม และจะรายงานผลให้เลขาธิการ ศอ.บต.ได้รับทราบ เพื่อใช้งบประมาณรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป#เลขาธิการ ศอ.บต.#ขับเคลื่อนการแก้ปัญหา จชต. #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา