สมาชิกวุฒิสภากำหนดลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดนครปฐม เดินหน้ารับฟังเสียงของประชาชน และติดตามผลการปฏิรูปประเทศ

16 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 315

            วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดนครปฐม เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาประกอบการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา และเพื่อติดตามผลการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง


            วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ วัดสาลวัน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ 


            คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชนและผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ของจังหวัดนครปฐม เพื่อแนะนำเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน จากนั้น มีการสรุปประเด็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กฎหมายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตลอดจนประเด็น

ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ ไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป


            โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พัฒนากฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ และสะท้อนข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ กลุ่มการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน รวมถึงสื่อมวลชน ในพื้นที่ 7 ภูมิภาค รวม 76 จังหวัด โดยในส่วนของภาคกลางมีพื้นที่ดำเนินการ 17 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร


            คณะสมาชิกวุฒิสภาที่ร่วมลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. นายวิทยา ผิวผ่อง 2. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช 3. นายลักษณ์ วัจนานวัช 4. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร 5.หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล 6. นายประมาณ สว่างญาติ 7. นายระวี รุ่งเรือง 8. นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล 9. นายสมเดช นิลพันธุ์ 10. พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ 11. พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ 12. พลตรี โอสถ ภาวิไล 13. รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ 14. พลตำรวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ15. นายเฉลา พวงมาลัย 16. พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม
#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชุติมา ลีนุกูล

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม