ผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ มอบนโยบายการทำงานให้ทุกภาคส่วนร่วมกันทำงาน ให้สมกับชื่อเมืองอำนาจเจริญ

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 584

          วันนี้ (10 ตุลาคม 2562) เวลา 15.30 น. ที่ห้องพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีนายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะหัวหน้าส่วนราชการ , ประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ , ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ , ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนี้

          1.ขับเคลื่อนประสิทธิภาพของหน่วยงานให้ตอบสนองการทำงานให้เต็มที่

          2.ร่วมพัฒนาความเจริญให้กับพื้นที่ ทั้งการทำงานตามบทบาทหน้าที่ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น

          และ 3.สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน โดยเฉพาะด้านการบริการ การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ร่วมกันแก้ปัญหา และต้องคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยขอให้ร่วมกันพัฒนา 6 เรื่อง

          1.ด้านสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งภายในภายนอกหน่วยงานของตน โดยใช้พลังจิตอาสาร่วมกันพัฒนา เริ่มในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ร่วมกันพัฒนาบริเวณศาลากลางจังหวัด จากนั้น ทุกวันพุธ เวลา 15.30 น. จิตอาสาร่วมกันดูแลสถานที่ หน่วยงาน และบริเวณรอบ ๆ ให้เกิดความสวยงาม

          2.การดำเนินงานของหน่วยงานใดที่มีปัญหา โดยเฉพาะการก่อสร้างต่าง ๆ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ ต้องชี้แจงเนื่องจากสาเหตุใด รวมถึงแนวทางการแก้ไข คาดว่าจะแล้วเสร็จได้เมื่อไหร่ ซึ่งจะต้องมีการรายงานความก้าวหน้าเข้าที่ประชุมกรมการจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน

          3.การพัฒนาต่อยอดสินค้า OTOP ของจังหวัดอำนาจเจริญ ให้มีการแปรรูป และสามารถเผยแพร่ จำหน่ายได้มากยิ่งขึ้น มองกลุ่มเป้าหมายที่มีอำนาจซื้อได้

          4.การกำหนดกลยุทธด้านการท่องเที่ยว จังหวัดอำนาจเจริญเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ มี OTOP นวัตวิถี และอื่น ๆ ที่สามารถสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้

          5.การแก้ปัญหาบ่อขยะที่บ้านไก่คำ อำเภอเมือง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันขับเคลื่อน บริหารจัดการให้ปริมาณขยะลดลง หรือการสร้างโรงงานกำจัดขยะต่อไปในอนาคต

          และ 6.การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยน้อมนำศาตร์พระราชามาใช้ดำเนินการด้วย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนได้ช่วยกัน ร่วมมือกันพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ให้สมกับอำนาจเจริญ จะต้องเจริญ


#ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ #นโยบายการทำงาน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุกัญญา พุทธคู

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ