อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เปิดลานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอบางพลี และจังหวัดสมุทรปราการ

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 914

          นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดลานวัฒนธรรม ในงานประเพณีรับบัว ประจำปี 2562 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายธวัชชัย นามสมุทร นายอำเภอบางพลี นายโกวิท ผกามาศ วัฒนธรรมจังหวัด และนางชูศรี สัตยานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันสืบสานประเพณีของอำเภอบางพลี และอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอบางพลีและจังหวัดสมุทรปราการ

          ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว ตลอดจนการหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรมจากต่างชาติทั้งจากโลกตะวันตกและตะวันออก ส่งผลให้วิถีชีวิตดั้งเดิมที่ดีงามของชาวบางพลีเริ่มเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่มีการรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยไม่ได้กลั่นกรองให้เหมาะสม ทำให้วัฒนธรรมที่ดีงามของบรรพบุรุษ รวมถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นของอำเภอบางพลีค่อย ๆ ถูกลืมเลือนไป สภาวัฒนธรรมอำเภอบางพลี จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีการจำลองวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวอำเภอบางพลี ตลอดจนการละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนัก รักและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของบรรพบุรุษ และสืบทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นของอำเภอบางพลีให้ดำรงอยู่สืบไป#อำเภอบางพลี #จังหวัดสมุทรปราการ #ลานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น #ส่งเสริมการท่องเที่ยว #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธารณา เปี่ยมเจริญ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ