จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 25 จังหวัด ภาคกลาง

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 167

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 25 จังหวัด ภาคกลาง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงาน สร้างความเข้มแข็ง สร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

          วันนี้ 10 ตุลาคม 2562 ที่โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 25 จังหวัด ภาคกลาง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้สาขาแต่ละสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งจากที่ผ่านมาการดำเนินงานของบางสาขาประสบปัญหา ทั้งการขาดบุคลากร ขาดความร่วมมือของชมรมในแต่ละท้องถิ่นในการเข้าร่วมกิจกรรมอันเกิดจากปัญหาชุมชนเมือง ปัญหาด้านงบประมาณ ปัญหาความไม่เข้าใจในยุทธศาสตร์ของสาขาสมาคมสภาฯ

          การจัดอบรมในครั้งนี้ จึงเป็นการเปิดเวทีให้คณะกรรมการได้พูดคุย โดยให้สาขาที่มีผลงานเด่นได้จัดทำเอกสารเล่าวีการปฏิบัติแจกในเวทีพูดคุยเสวนา เพื่อความเข้าใจในรายละเอียดและสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานของสาขาตนเองให้มีความเข้มแข็ง ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ที่ต้องเสริมสร้างสุขภาพในผู้สูงอายุ และให้มีความรู้ มีอาชีพมีรายได้ ร่วมทำกิจกรรมของสังคมและการส่งเสริมวัฒนธรรมส่งผลให้ชมรมเข้มแข็ง ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความรักความสามัคคีในหมู่ผู้สูงอายุ ทั้งนี้ มีคณะกรรมการและผู้แทนกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ 25 จังหวัดภาคกลาง และผู้เกี่ยวข้องรวม จำนวน 120 คน เข้าร่วมการอบรม


#จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ #การพัฒนาศักยภาพกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย #25 จังหวัด ภาคกลาง #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พีรพัฒน์ เลื่อนชิด

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์