สถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ม.อ. ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี จัดแสดงนิทรรศการ "Ocean Warming" สถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 1319

สถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี จัดแสดงนิทรรศการ "Ocean Warming" สถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี จัดแสดงนิทรรศการ "Ocean Warming" ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี บริเวณโถงชั้นลอย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศชายฝั่งให้กับบุคคลทั่วไป โดยอ้างอิงจากผลงานวิจัยที่นักวิจัยสังกัดสถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย โดยได้ทำการเปิดให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษไปแล้ว ในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 มีเยาวชนและผู้เข้าชมรวมทั้งสิ้น 27, 677 คน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 มีการเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการร่วมกับการจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Ocean warming : from global to local Scale" เพื่อสื่อสารให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ำทะเลทั้งในระดับโลกและในประเทศไทย โดยมี รศ. ดร.สุชนา ชวนิชย์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทูตแห่งมหาสมุทรเพื่อความยั่งยืนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ขององค์การสหประชาชาติ บรรยายร่วมกับ ผศ. ดร.พิมพ์ชนก บัวเพชร , ดร.สุธินี สินุธก และ ดร.เมธิณี อยู่เจริญ นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญสาขาชีววิทยาทางทะเล ของสถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงาน มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งนักศึกษา อาจารย์จากในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจากองค์กรภายนอกอื่น ๆ เช่น มหาวิทยาลัยทักษิณ , กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง , ครู และนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่สถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหน่วยงานซึ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยมีนักวิจัยจากหลากหลายหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาทำงานร่วมกันเป็นทีม และใช้การบูรณาการสาขาวิชาที่แตกต่างกันทั้งด้านฟิสิกส์ , เคมีชีววิทยาเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมศาสตร์งานวิจัยของของสถานวิจัยฯ ในปัจจุบันเน้นการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อสิ่งมีชีวิต และความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณขายฝั่ง เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการทำนายผลที่อาจจะเกิดขึ้น และช่วยในการวางแผนการจัดการทรัพยากรรวมถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชน โดยมีพื้นที่การศึกษาอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย นิทรรศการนี้จะมีให้รับชมไปจนถึงสิ้นปี 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี โทร.0-7428-8067-8 อีเมล์ psu. rmuseurngrmail. com
#สถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ #มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี #นิทรรศการ Ocean Warming #สถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.สงขลา