เกษตรกระบี่ จัดงานวันสาธิตโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ ณ ศพก.บ้านร่าหมาด อำเภอเกาะลันตา มุ่งขับเคลื่อนการเพิ่มผลผลิตด้วยนวัตกรรม

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 238

เกษตรกระบี่ จัดงานวันสาธิต โรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ ณ ศพก.บ้านร่าหมาด อำเภอเกาะลันตา มุ่งขับเคลื่อนการเพิ่มผลผลิตด้วยนวัตกรรม

          วันนี้ 10 ตุลาคม 2562 นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสาธิต โรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ สำนักงานเกษตรอำเภอ เกษตรกรเป้าหมาย เข้าร่วมงาน 170 คน

          นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า คำว่าโรงเรียนเกษตรกร เป็นกระบวนการเผยแพร่ความรู้สู่เกษตรกรตามแนวทางใหม่ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้โดยผู้เรียนรู้มีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ ใช้ระบบการให้การศึกษาผู้ใหญ่ ที่ผู้เรียนรู้ไม่รู้สึกตัวว่ากำลังถูกสอนหรือเรียนรู้ จึงเหมาะกับเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ การศึกษาไม่สูงนัก แต่มีประสบการณ์ในอาชีพมาเป็นระยะเวลานาน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจึงจำเป็นต้องใช้วิธีการในแนวทางใหม่ที่เรียกว่าโรงเรียนเกษตรกร โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นพี่เลี้ยง ช่วยอำนวยความสะดวก เป็นวิทยากรกระบวนการ เป็นผู้ให้คำปรึกษาในบางเรื่อง เช่น นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการนำมาประยุกต์ใช้

          โรงเรียนเกษตรกรข้าวจึงเป็นกระบวนการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปลูกข้าวของเกษตรกร ตลอดกระบวนการผลิต เพื่อให้เกษตรกรได้เกิดทักษะ มีประสบการณ์ตรง ในการทำนา และสามารถแก้ปัญหาได้ เพราะปัญหาที่สำคัญของการทำนา คือ ปัญหาทางด้านคุณภาพของผลผลิต ปัญหาด้านต้นทุนที่สูง และที่สำคัญ คือ ปัญหาศัตรูข้าว ดังนั้น การเพิ่มองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร จึงสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

          นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวอีกว่า การจัดงานวันสาธิต โรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบในวันนี้ จึงเป็นการขยายผลของการดำเนินการโรงเรียนเกษตรกรข้าวของชาวนาตำบลเกาะกลาง ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เริ่มเพาะปลูกจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวนา นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจเป็นอย่างมาก เพื่อจะได้นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ได้รับ นำไปปรับใช้ในไร่นาของตนเองให้ได้มากที่สุด
#เกษตรกระบี่ #วันสาธิตโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ #ศพก.บ้านร่าหมาด #เคลื่อนการเพิ่มผลผลิตด้วยนวัตกรรม #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อำนวย ใจเกลี้ยง

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.กระบี่