กลุ่มธุรกิจรุ่นใหม่ รัฐร่วมเอกชน จ.เลย จัดอบรม “โครงการ Barista น้อย” เสริมธุรกิจกาแฟคุณภาพดี จังหวัดเลย

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 190

กลุ่มธุรกิจรุ่นใหม่ รัฐร่วมเอกชน จ.เลย จัดอบรม “โครงการ Barista น้อย” เสริมธุรกิจกาแฟคุณภาพดี จังหวัดเลย

            วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธานเปิด โครงการ Barista น้อย โดยมีนายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมือง นางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์จังหวัดเลย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 ทีมวิทยากร YGE และนักเรียน เข้าร่วมงาน

            นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย กล่าวว่า วัยรุ่นและเยาวชนเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนผ่านจากชีวิตที่ดำรงอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครองสู่การแสวงหาเป้าหมายในการดำรงอยู่ของตนเอง มองหาสิ่งที่ตนชื่นชอบ และพยายามทดลองทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงความเป็นตัวตนของตนเองที่จะยืนอยู่ สังคม และชุมชน การส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ที่สนใจประกอบอาชีพต่างๆจะต้องให้เยาวชนได้เรียนรู้ด้วยตัวเองและได้ทดลองกับวัสดุอุปกรณ์จริงที่ใช้ในการประกอบอาชีพซึ่งปัจจุบันธุรกิจด้านเครื่องดื่มกาแฟเป็นที่นิยม และยังสามารถเติบโตได้อีกสอดคล้องกับจังหวัดเลยมีพื้นที่ปลูกกาแฟเป็นจำนวนมาก หากเยาวชนมองเห็นโอกาสจากศักยภาพด้านกาแฟในพื้นที่สามารถสร้างเป็นอาชีพให้แก่เยาวชนได้เป็นอย่างดี   โครงการ “Barita น้อย” ทำให้เยาวชนได้เรียนรู้การผลิตกาแฟ การชงกาแฟจริง ฝึกปฏิบัติจากวัสดุอุปกรณ์จริง สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ทำให้เกิดทักษะ และแรงบันดาลใจในการหาช่องทางประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเองและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รวมพลังและสร้างอำนาจต่อรองทั้งด้านการผลิตและด้านการตลาด ส่งเสริมอาชีพของเยาวชนเอง นำมาซึ่งความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

            นายชานนท์ ปิ่นตระกูล ประธานกลุ่มข้าราชการและนักธุรกิจยุคใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันธุรกิจด้านเครื่องดื่มกาแฟกำลังได้รับความนิยม และมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อีกในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับจังหวัดเลย ที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เนื่องจากสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกเป็นอย่างมาก ประกอบกับความต้องการบริโภคกาแฟที่เพิ่มขึ้นของคนไทย มีผลทำให้เกษตรกรในจังหวัดเลย หันมาปลูกกาแฟเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีพื้นที่ปลูกกาแฟ 2,593 ไร่ ธุรกิจด้านเครื่องดื่มกาแฟจึงเป็นอาชีพหนึ่ง ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่สนใจประกอบอาชีพต่างๆ ให้เยาวชนได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง มีทัศคติที่ดีต่ออาชีพการงานที่สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมรับผิดชอบต่อสังคม มีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจประกอบอาชีพอิสระที่สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน และมีแนวคิดอยากเป็นผู้ประกอบการ Barista น้อย

            โครงการ Barista น้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กค้นหาการประกอบอาชีพที่สนใจ ถนัดเหมาะสมกับวัย ให้นักเรียนที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการประกอบอาชีพ และการเขียนแผนธุรกิจ ให้นักเรียนที่เข้าอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจการประกอบอาชีพ ไปแข่งขันการทำงานประกอบอาชีพอันก่อให้เกิดรายได้ต่อไป โดยมีทีมวิทยากร BASIC LATTE ART COURSE BY BARISTA MR. RUJ PIMPISON Head barista from Noob Coffee ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจกาแฟ Noob Coffee ที่มากด้วยประสบการณ์การชงกาแฟและการทำลาเต้อาร์ท เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบการสาธิตและฝึกปฏิบัติ ดังนี้ 1) พื้นฐานเรื่องบาริสต้าและกาแฟ 2) รู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการชงกาแฟ 3) แบ่งกลุ่มเข้าฝึกปฏิบัติ 4) ฝึกปฏิบัติการชงกาแฟ และ 5) กิจกรรมสรุปบทเรียนและถาม-ตอบ โดยมีกลุ่มเยาวชน นักเรียน อายุระหว่าง 15-18 ปี จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการ#กลุ่มธุรกิจรุ่นใหม่ #จังหวัดเลย #โครงการ Barista น้อย #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายนุรัตน์ พรหมดี

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย