วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร จัดกิจกรรมค่ายข้าวอัจฉริยะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 408

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร จัดกิจกรรมค่ายข้าวอัจฉริยะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

            วันนี้ (10 ต.ค. 62) ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร  นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ในพิธีปิดโครงการ "อนุชนชาวนาไทย ความอยู่รอดของข้าวไทย" ค่ายข้าวอัจฉริยะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562 เพื่อสร้างจิตสำนึกไห้เยาวชนเห็นความสำคัญและหันมาสนใจในอาชีพการทำนา โดยการใช้เทคโนโลยีในตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงกระบวนการจำหน่าย มีเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน

            นางสาวยุพดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือภาครัฐ สำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวถึงการจัดกิจกรรมค่ายข้าวอัจฉริยะในวันนี้ว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมมือกันจัดค่ายข้าวอัจฉริยะปี 2562 โดยกำหนดจัดค่ายข้าว จำนวน 4 แห่ง ในภาคเหนือ ภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกและบ่มเพาะแนวคิดแก่เยาวชนลูกหลานชาวนา ให้ตระหนักถึง ความสำคัญของข้าวต่อวัฒนธรรมสังคมไทยและเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีข้าวที่ทันสมัย อันจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและเกิดชาวนารุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงทำให้เกิดภาพลักษณ์ของข้าวไทยและวิถีชีวิตของชาวนาไทยยุคใหม่ที่ดีขึ้น  เพื่อจรรโลงอาชีพชาวนาไทยให้ดำรงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและยั่งยืน การจัดค่ายข้าวในครั้งนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องข้าว งานวิจัยและการพัฒนา ข้าวรวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีอยู่ในปัจจุบันตั้งแต่การผลิต  การแปรรูป  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่าและการค้าข้าว อันจะเป็นผลให้เยาวชนเห็นความสำคัญในการพัฒนาข้าวไทยและอาชีพการทำนายุคใหม่ ที่มีความเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเป็นแนวทางให้ยาวชนได้เรียนรู้และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการศึกมาและประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

            สำหรับในการจัดค่ายอัจฉริยะภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งนี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรเป็นเจ้าภาพ มีเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน โดยมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 9 - 16 ตุลาคม 2562 รวมระยะเวลา 8 วัน โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ พร้อมทั้งภาคเอกชนเป็นวิทยากรและสถานที่ศึกษาดูงาน

            โดยค่ายข้าวจัดขึ้นในรูปแบบของ “ค่ายข้าวอัจฉริยะ” โดยเน้นการนำเทคโนโลยี 4.0 มาใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว รวมถึงการค้าข้าวในที่สุด การเพิ่มความเข้าใจในเรื่องของการใช้ ปัจจัยการผลิตอย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการนำประเด็นปัญหาสำคัญของข้าวและชาวนาไทยมาวิเคราะห์และพิจารณาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงรากของปัญหาอันจะนำไปสู่การแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป


            กษม  มิรัตนไพร  ข่าว/ภาพ

            จ.ส.ต.พงษ์สถิตย์  อรอินทร์  บก.ข่าว

            ส.ปชส.ยส.#วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร #ค่ายข้าวอัจฉริยะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิสิษฐ์ ดวงแก้ว

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร