ผวจ.นครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าขนอม

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 163

        วันนี้  (10 ต.ค.62) ที่ห้องประชุมรู้รักสามัคคี อาคารที่ว่าการอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า หรือ คพรฟ. ครั้งที่ 16/2562 โดยมีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม 

        ทั้งนี้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า หรือ คพรฟ. มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่บริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประกาศ โดยคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) แต่งตั้ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ซึ่ง คพรต. แต่ละคณะจะมีจำนวนกรรมการตามที่ คพรฟ. กำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 7 คน ประกอบด้วย ภาคประชาชน ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนสถานศึกษา ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนเครือข่ายชุมชน ผู้แทนสภาเยาวชน ผู้แทนศาสนสถาน และผู้แทนสื่อมวลชน โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ คือ การสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และสำรวจผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า เพื่อใช้ประกอบการจัดทำโครงการชุมชน, การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาชุมชน หรือตำบล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, การส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำโครงการชุมชนเพื่อเสนอขอใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศโดยการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านหรือชุมชน, การพิจารณากลั่นกรองโครงการชุมชน ก่อนเสนอ คพรฟ., จัดประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ,ส่งเสริมการให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าแก่ประชาชนในพื้นที่ประกาศ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลกองทุนและผลการดำเนินงาน ,รับเรื่องร้องเรียน พิจารณาแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และรายงาน คพรฟ. และดำเนินงานอื่นใด ตามที่ คพรฟ. มอบหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ


#ผวจ.นครศรีธรรมราช #ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชน #รอบโรงไฟฟ้าขนอม #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุไรวรรณ สุภาแดง

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช