สถิติจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่สำรวจการย้ายถิ่นฐานของประชากร ประจำปี 2562

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 46

สถิติจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่สำรวจการย้ายถิ่นฐานของประชากร ประจำปี 2562

            นางนิสรา เพชร์ทวี สถิติจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้มีการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากรครั้งแรกในปี 2517 โดยทำการสำรวจประชากรที่ย้ายเข้ามายังกรุงเทพฯ ต่อมาในปี 2526-2533 ได้สำรวจการย้ายเข้ามาในเขตปริมณฑลของกรุงเทพฯ และเมืองหลักของแต่ละภาค และตั้งแต่ ปี 2535 จนกระทั่งปัจจุบันได้มีการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

การสำรวจการย้ายถิ่นฐานของประชากรจังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลจำนวนครัวเรือนส่วนบุคคลและครัวเรือนกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลยโสธร โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 336 ครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนเกี่ยวกับการกระจายตัว การตั้งถิ่นฐานของประชากร ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาโครงการต่างๆ และสำหรับแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการย้ายถิ่นของประชากร

            ทั้งนี้สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร จะดำเนินการสำรวจระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 และขอความร่วมมือมายังครัวเรือนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายการเก็บข้อมูลได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานด้วย


            กษม  มิรัตนไพร  ข่าว

            จ.ส.ต.พงษ์สถิตย์  อรอินทร์  บก.ข่าว

            ส.ปชส.ยส.#สถิติจังหวัดยโสธร #สำรวจการย้ายถิ่นฐานของประชากร #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิสิษฐ์ ดวงแก้ว

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร