สถิติจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เร่งสำรวจยอดขายสินค้าและบริการไตรมาส ที่ 3

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 102

สถิติจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เร่งสำรวจยอดขายสินค้าและบริการไตรมาส ที่ 3

            นางนิสรา เพชร์ทวี สถิติจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ขอความร่วมมือมายังสำนักงานสถิติแห่งชาติ เก็บรวบรวมข้อมูล ยอดขายรายไตรมาสประจำไตรมาสที่ 3 เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการจัดทำบัญชีประชาชาติรายไตรมาส ในส่วนของการประมาณการค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และเพื่อศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของยอดขายหรือรายรับของสถานประกอบการเป็นรายไตรมาส เพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือของธุรกิจประเภทขายปลีก

            พร้อมนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ขอให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายการเงินของประเทศ อีกทั้งสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ให้เพิ่มการสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อภาวะธุรกิจ เพื่อทราบสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในอนาคต และใช้ในการจัดทำดัชนีการค้าปลีก

            ในการสำรวจดังกล่าวสำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร จะเป็นลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าการขายหรือรายรับจากการจำหน่ายสินค้าและการบริการประเภทต่างๆ และมูลค่าสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการ อีกทั้งเพื่อศึกษาแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของยอดขายหรือรายรับและสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการ โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขายปลีก ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม การผลิตภาพยนตร์และวีดีทัศน์ กิจกรรมสำนักข่าว การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคล ของใช้ในครัวเรือน กิจกรรมศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและกิจกรรมการบริการส่วนบุคคลอื่นๆ โดยสำรวจในสถานประกอบการ 67 แห่ง ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 นี้

            ทั้งนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร จึงขอความร่วมมือมายังสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายการสำรวจได้ให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย


            กษม  มิรัตนไพร  ข่าว

            จ.ส.ต.พงษ์สถิตย์  อรอินทร์  บก.ข่าว

            ส.ปชส.ยส.#สถิติจังหวัดยโสธร  #สำรวจยอดขายสินค้าและบริการไตรมาส ที่ 3 #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิสิษฐ์ ดวงแก้ว

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร