ชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน สร้างความเข้มแข็งในการคัดแยกขยะ มุ่งสู่การเป็นชุมชนปลอดขยะอย่างแท้จริง

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 135

ชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน สร้างความเข้มแข็งในการคัดแยกขยะ มุ่งสู่การเป็นชุมชนปลอดขยะอย่างแท้จริง


        นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตำบลอุโมงค์ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน เครือข่ายกลุ่มองค์กรต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับ นายรังสรรค์ ปิ่นทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และคณะฯ ที่ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลอุโมงค์ บ้านไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ในการลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2562 ระดับประเทศ เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งในการลด คัดแยก การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ รวมถึงการรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง มุ่งสู่การเป็นชุมชนปลอดขยะอย่างแท้จริงในอนาคต

        ชุมชนบ้านไร่ เป็นชุมชนขนาดใหญ่มีพื้นที่ประมาณ 2.5 ตารางกิโลเมตร มีครัวเรือนจำนวน 370 ครัวเรือน และมีประชากรจำนวน 1,350 คน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านไร่ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม โดยแกนนำชุมชน คณะกรรมการชุมชน วัด โรงเรียน คนในชุมชนกลุ่มต่างๆ ในชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ซึ่งได้มุ่งเน้นการจัดการขยะต้นทาง

        ชุมชนบ้านไร่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนบ้านไร่ หมู่ 8 ซึ่งมีลักษณะการทำงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชน ได้แก่ การสร้างความตระหนักความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือนโดยใช้หลัก 3Rs การดำเนินการคัดแยกขยะตั้งแต่ในครัวเรือนและชุมชน และการนำขยะที่แยกแล้วไปใช้ประโยชน์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

ทั้งนี้ชุมชนบ้านไร่ มีการจัดการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหาขยะ โดยคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นประเภทต่างๆ ประกอบด้วย การคัดแยกขยะรีไซเคิลหรือขยะขายได้ โดยมีกิจกรรม ผ้าป่ารีไซเคิล กองทุนขยะบุญ สิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล จำหน่ายขยะสร้างรายได้ ธนาคารขยะ ฯลฯ การดำเนินการขยะอินทรีย์ ได้แก่ ถังขยะเปียก ปุ๋ยหมักในเสวียนไม้ไผ่ น้ำหมักธรรมชาติ น้ำหมักชีวภาพ การเลี้ยงไส้เดือนดิน การนำไปเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ การดำเนินการขยะพิษหรือขยะอันตราย ส่งเสริมให้เก็บรวบรวมไปไว้ที่จุดรวบรวมขยะอันตรายประจำหมู่บ้าน เพื่อให้เทศบาลมาเก็บไปกำจัดอย่างถูกวิธี และการดำเนินการขยะทั่วไป ที่จะต้องนำไปกำจัด โดยนำขยะทั่วไปใส่ลงไปในถุงดำจนเต็มแล้วมัดปากถุง จากนั้นนำไปวางไว้หน้าบ้านเรือน/ที่พักอาศัย เพื่อให้รถเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลมารับไปกำจัดต่อไป


#จังหวัดลำพูน #คัดแยกขยะ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง